Etický kódex

Služba Crowdberry je založená na maximálnej dôvere a spokojnosti všetkých jej používateľov - tak investorov ako aj podnikateľov. Sme presvedčení, že ľudská spoločnosť môže dlhodobo rásť a fungovať, ak eliminuje korupčné správanie a vzájomnú spoločenskú dôveru. Z tohto dôvodu usilujeme o nekorupčné prostredie a dbáme o maximálnu férovosť a transparentnosť našich procesov a služieb. Zároveň sme si vedomí určitých potenciálnych konfliktov záujmov v rámci poskytovanej služby.

Tento etický kódex má za cieľ nastaviť očakávania partnerov a klientov Crowdberry a etické štandardy spolupráce s Crowdberry. Pre definície pozrite Podmienky používania Crowdberry.

A. Služba Crowdberry

Táto časť zaväzuje Crowdberry a definuje vybrané postupy pri poskytovaní Služby Crowdberry.

 1. Platforma a typy Podnikateľských zámerov

  Platforma a Služby Crowdberry sú súkromnou crowdfundingovou službou, prostredníctvom ktorej dochádza k investovaniu do spoločností s cieľom tieto spoločnosti rozbehnúť. Spoločnosti v ponuke Crowdberry sú jednak startupy, teda spoločnosti v ich počiatočných fázach fungovania - najmä vo vývoji produktov, svojho business modelu a plánu a v hľadaní potenciálnych trhov pre ich produkty, ďalej rastúce malé a stredné podniky a realitné projekty. Za účelom svojho rastu a rozvoja tieto spoločnosti a projekty spravidla potrebujú získať kapitál, prípadne vedenie, poradenstvo a inú pomoc.

 2. Výberový proces

  2.1. Za výber spoločností zodpovedá investičná komisia, ktorá rozhoduje 2/3 väčšinou o pripustení alebo nepripustení spoločnosti na platformu.
   
  2.2. Výberový proces je založený na skúmaní podnikateľských, finančných, trhových, organizačných, právnych, etických a ďalších aspektov prevádzky a histórie daných spoločností.
   
 3. Konflikt záujmov Crowdberry
   
  3.1. Uvedomujeme si, že potenciálne konfliktnou je situácia, kedy naše provízie za poskytovanú službu pochádzajú od spoločností, ktoré však zároveň máme vyhodnocovať. Takáto situácia by mohla krátkodobo viesť ku konfliktu záujmov. Je však v našom maximálnom dlhodobom záujme, aby ponúkané spoločnosti boli skutočne úspešné a preto ich vyhodnocovanie prebieha s odbornou starostlivosťou tak, aby vyhodnotenie adresovalo dlhodobé záujmy investora.
   
  3.2. Dbáme o vyrovnanú reprezentáciu záujmov investorov a spoločnosti, preto ak má ktorýkoľvek zo zamestnancov Crowdberry či jej významných dodávateľov služieb špeciálny vzťah k nejakej spoločnosti, je povinný informáciu o tomto vzťahu poskytnúť Crowdberry, ktoré následne vyhodnotí, či daný vzťah môže ohroziť objektívnosť poskytovania služieb, a v odôvodnených prípadoch môže danú osobu vylúčiť z pôsobenia vo vzťahu k danej spoločnosti.
   
  3.3. Crowdberry neposkytuje svoje služby vo vzťahu k spoločnostiam, v ktorých majú zamestnanci, reprezentanti alebo akcionári Crowdberry viac ako 25% účasť na majetkových alebo hlasovacích právach.
   
  3.4. Ak sa Crowdberry alebo jej spriaznené osoby (akcionári, zamestnanci) v budúcnosti rozhodnú spoluinvestovať do spoločností, vo vzťahu ku ktorým Crowdberry poskytuje svoje služby, môžu tak urobiť len v malom množstve, transparentne, nediskriminačne s cieľom „vložiť vlastnú kožu do hry“.
   
 4. Konflikt záujmov spoločníkov
   
  Služba Crowdberry je postavená na maximálnej spokojnosti investorov a podnikateľov zároveň. Z tohto dôvodu sa snažíme znižovať potenciálne konflikty záujmov, ktoré by mohli vzniknúť medzi podnikateľmi, pôvodnými spoločníkmi a investormi. Starostlivo zvažujeme každú možnosť, kedy by potenciálny investor mohol mať záujem finančne vstúpiť do spoločnosti s iným než štandardným a očakávateľným úmyslom. V takom prípade situáciu riešime konzultáciou s podnikateľom a pôvodnými spoločníkmi, ktorí môžu vo výnimočných prípadoch vybraného investora odmietnuť.
   
 5. Prehľadnosť poplatkov
   
  Naše poplatky sú prehľadné. Pri úspešnej kampani, t.j. ak sa nazbiera aspoň 80% cieľovej investície, si Crowdberry účtuje 8% z hodnoty reálne uskutočnených investícií od spoločnosti (provízia). Všetky poplatky týkajúce sa súvisiacich a sprostredkovaných služieb, ako aj súdnych poplatkov a poplatkov u notárov, sú zahrnuté v provízii, ak sa nedohodneme inak. Crowdberry neprijíma poplatky či provízie od investorov, ako ani iné poplatky nad rámec provízie.
   
 6. Nadinvestícia
   
  V prípade nadinvestície (záväzky nad 100% cieľovej investície) sa uplatňuje pravidlo "prvý berie", t.j. ten, kto sa zaviaže k investícii skôr, má prednostné právo a povinnosť zrealizovať investíciu.
   
 7. Právo spoločnosti vybrať si investorov
   
  Spoločnosť má vždy právo vybrať si, či a s ktorými investormi chce rokovať o investícii do spoločnosti. Spoločnosť môže preferovať jedného veľkého investora alebo viacero menších, prípadne akúkoľvek inú investorskú štruktúru.
   
 8. Dôvernosť
   
  Dôvernosť je základom našej činnosti. Nezverejňujeme mená potenciálnych investorov pred uzatvorením samotného obchodu. Dbáme o dôvernosť informácií týkajúcich sa Vašich investícií a osobných údajov, preto tieto informácie nezverejňujeme a neposkytujeme ďalej na marketingové účely. Berte však do úvahy, že niektoré informácie o Vašich investíciách môžu byť dohľadateľné vo verejne prístupných registroch. Viac informácií nájdete v sekcii Ochrana súkromia a nakladanie s osobnými údajmi.

B. Crowdberry a jej partneri

Crowdberry sa hlási k etickým štandardom v tomto kódexe a stavia svoje podnikanie na kultúre transparentnosti, nediskriminácii, otvorenej komunikácii, dôvernosti, integrite a profesionalite. Očakávame od našich partnerov a klientov, že sa prihlásia k tejto časti etického kódexu.

 1. Integrita
   
  1.1. Crowdberry sa nezúčastňuje korupcie alebo úplatkárstva, a to tak v súkromnej ako vo verejnej sfére.
   
  1.2. Crowdberry neposkytuje a neprijíma facilitačné platby.
   
  1.3. Crowdberry a jej zamestnanci a reprezentanti môžu dať alebo prijať dar vo vzťahu k ich pôsobeniu v Crowdberry len, ak dar:
   
  1.3.1. je v súlade so zákonom;
   
  1.3.2. nie je uskutočnený s úmyslom ovplyvniť názor alebo konanie obdarovaného;
   
  1.3.3. nie je uskutočnený s úmyslom získať špecifickú podnikateľskú výhodu;
   
  1.3.4. je uskutočnený otvorene v mene spoločnosti/entity, nie v mene jednotlivca;
   
  1.3.5. je vhodný vzhľadom na okolnosti;
   
  1.3.6. je vhodného typu a hodnoty (tj. nie je nadmernej hodnoty);
   
  1.3.7. nie je darovaný špeciálne vplyvnej osobe
   
 2. Hospodárska súťaž
   
  2.1. Crowdberry verí, že otvorená a férová súťaž vedie ku kvalitným výsledkom.
   
  2.2. Crowdberry sa nezúčastňuje dohôd, ktoré majú za cieľ obmedzovať hospodársku súťaž.
   
 3. Práva duševného vlastníctva
   
  Crowdberry plne rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích osôb.

C.Proces

 1. Crowdberry zaviedlo vnútorné procesy na identifikáciu a mitigáciu rizík spojených s konfliktmi záujmov, nesúťažným konaním, alebo korupčným správaním.
   
 2. Ak máte dôvodné podozrenie, že je niektorý z našich zamestnancov či reprezentantov v konflikte záujmov, prípadne máte sťažnosť alebo iné dôležité oznámenie týkajúce sa tohto etického kódexu, budeme veľmi radi, ak nám o tom dáte vedieť e-mailom na: info@crowdberry.eu.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho in accordance with our Cookie Policy.