Často kladené dotazy

+ PRO INVESTORY

+ O investování s Crowdberry

+ 1. Jaké možnosti investování Crowdberry nabízí?

Crowdberry umožňuje investovat do mladých, převážně vysoce inovativních společností z různých segmentů – jak do startupů, tak do zavedených, stabilnějších a obvykle poměrně ověřených malých a středních podniků (MSP), ale i do realitních projektů.

+ 2. Když si koupím podíl ve vybrané společnosti, budu vlastnit podíl?

Crowdberry umožňuje investovat zpravidla přes koupi podílu v obchodních společnostech a příležitostně i přes poskytnutí konvertibilní půjčky společnostem, která se následně vymění za obchodní podíl za předem stanovených podmínek.

Koupě podílu v obchodní společnosti – investiční příležitosti – se zpravidla realizuje přes účelovou společnost (viz níže), která sdružuje více investorů a která realizuje koupi obchodního podílu nebo akcií v závislosti na právní formě cílové společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, jednoduchá společnost na akcie).

Poskytnutí konvertibilní půjčky dává právo v budoucnosti vyměnit poskytnutou půjčku za podíl na cílové společnosti na základě předem stanovených pravidel v době investice, resp. podpisu konvertibilní půjčky. Výše nabytého podílu zpravidla závisí na výkonu společnosti a splnění stanovených cílů/milníků – pokud společnost nesplní milníky stanovené při poskytnutí investice, získaný podíl se patřičně přizpůsobí.

V současnosti však Crowdberry umožňuje nepřímé investování prostřednictvím obchodní společnosti (jednoduché společnosti na akcie nebo společnosti s ručením omezeným) vytvořené za jediným účelem – sjednocení investorů a posílení jejich hlasu v cílové společnosti, která dostává investici. Z tohoto důvodu neinvestujete do cílové společnosti přímo, ale prostřednictvím tzv. účelové společnosti, jejíž akcie nebo podíl nabudete a která následně investuje 100 % investované sumy do cílové společnosti. Crowdberry potom za vás a další investory tuto účelovou společnost spravuje a řídí se při tom pokyny vás a dalších investorů.

+ 3. Jak si vybíráte společnosti, které jsou uvedené na platformě?

 1. Každou společnost nebo investiční příležitost hodnotí na individuální bázi profesionální tým odborníků z různých odvětví (finance, strategie, marketing, technologie, management, globální trhy). Při vytváření názoru na jednotlivé projekty využíváme podle potřeby i naši globální síť partnerů a profesionální kontakty. Náš tým se skládá z řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi a také s profesní specializací na mezinárodní úrovni.
 2. Společnosti – investiční příležitosti – vybíráme na základě vícero parametrů ze společností, které nás buď samy vyhledají, nebo je cíleně vyhledáme my, resp. se k nám dostanou prostřednictvím našich kontaktů. V prvé řadě hodnotíme potenciál samotného trhu, na kterém chce společnost působit. Společnosti na trzích s nízkou prognózou růstu zpravidla nebudou úspěšné, zvlášť pokud nepřijdou s nějakou přelomovou inovací. Dále hodnotíme produkt či službu investičního záměru a jejich potenciál oslovit trh. Následně se věnujeme týmu, organizační stránce a dalším aspektům podniku, včetně analýzy rizik spojených s investiční příležitostí. S těmi společnostmi a jejich investičními záměry, u nichž existuje zásadní nepodnikatelské riziko, zpravidla nespolupracujeme. Kromě toho na platformě nepředstavujeme investiční záměry v oblasti zbrojařského průmyslu, pornografie, hazardu, klonování apod.
 3. Potenciální investoři obdrží tzv. Informace o Investici dokument, který je strukturovanou formou obeznámí s danou společností, jejím tržním potenciálem, riziky spojenými s dotyčnou inovací, použitou technologií, konkurenčním prostředím či plánovaným eko-systémem. Proces due dilligence podporuje realistický pohled na obchodní potenciál inovace, ale také na nákladovou strukturu či potřebnou výši celkové investice. V otevřeném dialogu se případně nastaví parametry investice – především hodnota firmy a podíly nových investorů.

+ 4. Mohu si nějak ověřit informace, které mi cílová společnost předkládá?

Informace, které o sobě cílová společnost zveřejní na platformě nebo které vám poskytne v osobní komunikaci, lze rozdělit do dvou kategorií:

 1. ověřitelná tvrzení, která konstatují současný stav (faktický, právní apod.) – například cílová společnost tvrdí, že vlastní konkrétní nemovitost, ve které chce realizovat svůj záměr. Takové tvrzení si každý může ověřit v jedné z veřejně přístupných databází. V případech, kdy se nejedná o triviální a snadno dostupné informace, si Crowdberry najímá advokátní kancelář, aby provedla tzv. kompletní prověření (due diligence) a ověřila tvrzení cílové společnosti.
 2. Neověřitelná tvrzení, která představují spíš ambice a plány dané společnosti – například cílová společnost tvrdí, že v průběhu jednoho roku dosáhne určitého objemu tržeb. Samozřejmě všechna tvrzení týkající se budoucnosti je třeba brát jako plány či hypotézy. Crowdberry se v prvé řadě snaží o to, aby žádná cílová společnost neuváděla na platformě nerealistická tvrzení – Crowdberry rámcově prověřuje realizovatelnost podnikatelských plánů, a i když nikdo vám nemůže poskytnout žádné garance, že se je podaří naplnit, měla by existovat reálná šance, že se tak stane.

+ 5. Mohu si nějak ověřit informace od Crowdberry?

Informace, které vám poskytne Crowdberry, si můžete ověřit ve veřejně přístupných databázích a registrech. Každému investorovi doporučujeme, aby si našel profesionálního poradce. V případě, že byste měli jakékoli pochybnosti, vám doporučujeme spolupracovat s externími daňovými, právními či finančními poradci. Jakákoli tvrzení týkající se budoucnosti, která Crowdberry ověřuje na základě v minulosti dosažených výsledků a dobré tržní praxe podle zkušeností našeho týmu, je třeba chápat jako záměry a plány bez záruk.

+ 6. Jaké záruky dostanu?

 1. Podobně jako u drtivé většiny kapitálových investic (investic do vlastního kapitálu obchodních společností – za podíl na společnosti) investor nedostává žádné záruky, že se investice zhodnotí. Investoři musí vzít v úvahu, že při každém podnikání existuje větší či menší riziko, které je sice možné rozumnými opatřeními snižovat, ale nikdy ne eliminovat. Crowdberry se snaží snižovat riziko selhání investice tím, že vybírá vhodné investiční příležitosti s dobrým tržním potenciálem, kvalitním produktem či službou a zkušeným týmem, nicméně riziko selhání i tak existuje.
 2. Cílové společnosti zpravidla poskytují určité standardní záruky vztahující se na jejich působení do doby získání investice, například s ohledem na plnění povinností odvádět daně a zákonných povinností, či s ohledem na jiné skutečnosti, které mohou mít vliv na hodnotu cílové společnosti.

+ 7. Je registrace na platformě závazná?

Samotná registrace vás nezavazuje k žádné investici, ale opravňuje vás k tomu, abyste se informovali o investičních příležitostech. Zároveň tak získáte přístup do investiční komunity Crowdberry, a pokud se přihlásíte k odběru novinek, dozvíte se i o našich akcích, kterých se jako registrovaný uživatel můžete zúčastňovat.

Registrace však zavazuje investora k tomu, že musí dodržovat pravidla používání platformy Crowdberry, včetně povinnosti mlčenlivosti o informacích uvedených na platformě, protože investiční příležitosti prezentované na platformě často obsahují důvěrné informace o podnikatelských záměrech. Registrací rovněž investor bere na vědomí, že v případě úspěšné kampaně investoři neplatí žádné poplatky Crowdberry – poplatky za poradenství a úspěšnou kampaň hradí společnosti. V případě, že investoři získají ze své investice kladný výnos, Crowdberry bude za správu investice – účelové společnosti (viz otázku Proč používá Crowdberry pro investory účelovou společnost? a další níže) – účtovat 12 % z čistého výnosu investorů (tedy po odečtení jejich původní investice).

Jako registrovaný uživatel se rovněž zavazujete, že budete používat platformu jen ke standardnímu investičnímu účelu. Z toho vyplývá, že nesmíte využívat informace uvedené na platformě k jinému účelu, než je investiční, přičemž jako poskytovatel platformy máme výlučné právo rozhodnout, zda uživatel nezneužívá platformu a informace na ní uvedené k jiným, nelegitimním účelům.

Registraci a svůj účet v Crowdberry můžete kdykoli zrušit; v takovém případě vymažeme vaše osobní údaje z naší platformy. Vezměte na vědomí, že povinnost dodržovat mlčenlivost trvá i po zrušení registrace na platformě. Detaily jsou uvedené v podmínkách používání služby Crowdberry.

+ 8. Jak se dozvím o novinkách na platformě či o akcích, které organizuje Crowdberry?

Pokud máte zájem o novinky na platformě, o účast na akcích organizovaných Crowdberry nebo o jiné novinky od Crowdberry, zveme vás, abyste se zaregistrovali k odběru novinek přes webové stránky Crowdberry.eu na tomto linku. Odběr novinek je zadarmo a můžete ho kdykoli zrušit. Podrobné podmínky ochrany soukromí jsou uvedené na linku Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů.

+ Investiční proces

+ 9. Můžete mi prosím poslat návod, jak investovat přes Crowdberry?

Prvním krokem je registrace na platformě

Při registraci vám doporučíme si přečíst, jaká jsou rizika, a podrobně se obeznámit s podmínkami používání platformy a služby Crowdberry, jakož i s podmínkami ochrany soukromí.

Investovat na platformě je možné po registraci na webu, díky které získáváte přístup k jednotlivým investičním příležitostem (které prošly přísným výběrem) a k akcím, které pro investory a firmy organizujeme. V případě, že se rozhodnete investovat, získáváte také podporu při transakci (pracujeme s renomovanými právními kancelářemi) a po transakci (další práce s firmou, kontrola podmínek investice atd.).

Seznam investičních příležitostí

Dalším krokem je prohlédnout si seznam investičních příležitostí a vybrat si ty, které vám nejvíc vyhovují – ať už z pohledu segmentu, činnosti společnosti, jejích úspěchů apod., nebo z pohledu očekávaných výnosů a rizik (u startupů se očekávají vyšší výnosy, ale i vyšší rizika, u nemovitostí jsou rizika i výnos nižší, ale na druhé straně často vyplácejí roční dividendy).

Investoři by měli využít diverzifikaci portfolia, kterou zmiňujeme v otázce Když jsou startupy nebo investování obecně rizikové a bez záruk, jak mohu riziko snížit? Typická kampaň je otevřená po dobu 3 až 6 měsíců.

V případě, že vás některý projekt zaujme – nezávazné projevení zájmu o investiční příležitost

U firmy, která se vám líbí, můžete nezávazně projevit zájem kliknutím na „Mám zájem“, čímž získáte přístup ke všem investičním dokumentům – dozvíte se víc o firmě (business plán, strategie, rizika, výzkum trhu apod.) a právních podmínkách investice. Projevení zájmu o investiční příležitost je nezávazné a můžete ho odvolat bez sankcí. Pokud poté, co si prostudujete investiční dokumentaci, chcete investovat, stačí potvrdit zájem na platformě (stále nezávazný krok). Tým Crowdberry vám nato zašle příslušnou vzorovou právní dokumentaci a informaci o postupu v případě konkrétní investice. Po dobu celého procesu je možné prodiskutovat detaily s naším týmem.

Spolu se vzorovou právní dokumentací vám tým Crowdberry zašle i link na vyplnění dodatečných osobních údajů, které jsou nezbytné ke zpracování investice, protože je vyžaduje platné právo (týkají se zápisu do obchodního rejstříku, smluvních náležitostí apod.). Poté, co obdržíme vaše osobní údaje, vám zašleme vyplněnou smluvní dokumentaci určenou pro vás. Až podpisem dokumentace se zavazujete poskytnout investici, a to zpravidla do 5 dní ode dne podpisu dokumentace. Dokumentace obsahuje detailní instrukce k dalšímu postupu.

+ 10. Jaký je postup v případě, že je indikovaných víc finančních prostředků, než je požadovaná investice?

Investoři jsou oprávnění odstoupit od investice, resp. nezrealizovat ji, kdykoli až do okamžiku podpisu transakčních smluv, přestože je na platformě uvedená určitá výše projeveného zájmu od investorů. Z tohoto důvodu sbíráme indikace i nad uvedenou cílovou sumu. Zároveň do investičního procesu někdy vstupují profesionální investoři, jejichž investice se nemusí nutně okamžitě projevit na platformě Crowdberry. Ostatně platí, že u některých investičních příležitostí, zvláště těch, které dokážou flexibilně škálovat svůj podnikatelský plán, je povolený „overfunding“ i nad 100 % původní cílové výše.

+ 11. Jak probíhá uzavření smlouvy?

Poté, co se na platformě zaregistrujete a vyberete si společnost, do níž chcete investovat, můžete projevit svůj zájem investovat, čímž se vám zpřístupní investiční materiály. Tuto investiční dokumentaci je třeba si důkladně pročíst. Obsahuje detaily o firmě, jejích plánech, business plánu, rizicích investice a možném (očekávaném) výnosu. Pokud i po přečtení těchto informací chcete investovat, potvrdíte svůj zájem investovat a ve chvíli, kdy se investiční příležitost začne uzavírat, vás bude investiční manažer konkrétní investiční příležitosti kontaktovat s návrhem smlouvy. Ke každé investiční příležitosti existuje specifická smluvní dokumentace, která se podepisuje. K ní dostanete zároveň i pokyny, které další kroky je třeba podniknout (některé podpisy je nutné ověřit u notáře, na matrice, na magistrátu nebo jiném obdobném místě [např. Czech POINT]).

Investiční dokumentace ve vztahu Crowdberry – účelová společnost – investor je generická a používá se pro všechny investiční příležitosti ve standardizovaném znění s výjimkou některých ustanovení, která se přizpůsobují na míru konkrétní příležitosti, a term sheetu čili podmínek financování cílové společnosti. Term sheet se připravuje vždy na míru konkrétní příležitosti, avšak zpravidla obsahuje velmi podobné ochranné ustanovení pro investory a podmínky čerpání investice.

+ 12. Dokdy musím převést peněžní prostředky?

Investované prostředky je třeba převést do 5 dní od uzavření smluvní dokumentace.

+ 13. Co se stane, když se nenaplní požadovaná částka investice?

Pokud se nenashromáždí aspoň minimální část cílové částky podle podmínek dané investiční příležitosti, investice se neuskuteční. Proces funguje tak, že investoři nejdřív na stránce nezávazně projeví svůj zájem. Ve chvíli, kdy je výše celkového projeveného zájmu dostatečná, se spustí proces uzavírání investice, kdy se investor rozhodne závazně přistoupit k investici, podepíše potřebné dokumenty a převede peněžní prostředky. Jestliže se nevybere cílová částka, všechny prostředky investoři dostanou nazpět a investice se neuskuteční. Náklady spojené s vrácením investic uhradí Crowdberry.

+ 14. Co když se nestihnu zúčastnit investiční příležitosti?

Pokud se nestihnete zúčastnit investiční příležitosti, ozvěte se zodpovědnému manažerovi investiční příležitosti z Crowdberry, který má nejaktuálnější informace. V některých investicích je možné doinvestovat, když se kampaň ukončí při dosažení 80 % cílové sumy (a to až do 100 % cílové sumy).

+ Výnosy

+ 15. Jaké průměrné výnosy může investor očekávat?

 1. V prvé řadě platí, že každý potenciální výnos je už kvůli povaze investic spojený s určitým rizikem. Také platí, že čím vyšší výnos se projektuje v rámci podnikatelského plánu, tím vyšší riziko je zpravidla s danou investicí spojené.
 2. Průměrné výnosy, které společnosti ve svých plánech uvádějí, jsou velmi závislé na tržním segmentu a na obchodních modelech, které si tyto společnosti plánují. My pomáháme společnostem formulovat realistická očekávání ohledně jejich tržního potenciálu, nákladové struktury, potenciálních rizik, konkurence apod.
 3. Průměrné výnosy, které jsou obvyklé v méně rizikových segmentech (hlavně realitní projekty, malé a střední podniky), vycházejí z dlouhodobého sledování trhu a z reálně vykázaných a podložených údajů od společností, které na trzích působí. Očekávat tržní výnosy je realistické, pokud se dané společnosti bude dařit průměrně s ohledem na trh.
 4. V případě startupů vychází projektování výnosů z ohodnocení porovnatelných startupů, které už byly v minulosti prodány nebo realizovaly jiné formy výnosů (například vyplácely podíly na zisku).
 5. Žádné společnosti by zásadně neměly slibovat nebo garantovat výnosy pro investory – podnikání je inherentně riziková činnost, a proto nelze dávat záruky.

+ 16.Jaký je rozdíl mezi očekávaným a požadovaným výnosem?

Při vyhodnocování investičních příležitostí pro každý z daných segmentů (startup, MSP, reality) Crowdberry požaduje od investičních příležitostí pro investory jistou výši výnosu, úměrnou rizikovému profilu dané investice. Takový výnos se označuje jako požadovaný výnos (required rate of return). Očekávaný výnos je potom výnos, který daná společnost – investiční příležitost – očekává v rámci svého podnikatelského plánu. Crowdberry vybírá jen takové investiční příležitosti, u kterých se očekávaný výnos blíží nebo rovná požadovanému výnosu pro každý segment zvlášť. Interval požadovaného výnosu pro každou investiční příležitost najdete na platformě Crowdberry.eu.

+ 17. Proč jsou rozdíly ve výnosech, které jednotlivé investiční příležitosti očekávají ve svých podnikatelských plánech?

 1. V první řadě se očekávané výnosy odvíjí od segmentu, ve kterém se investice realizuje. Startupy neboli začínající a zpravidla vysoce inovativní společnosti působí na trhu s vysokým rizikem, že se jejich podnikatelský záměr nepodaří naplnit podle představ anebo vůbec. Z toho důvodu by měl každý investor požadovat relativně vysoké výnosy vzhledem k riziku, tedy vyšší výnosy než u jiných segmentů, které s sebou nesou nižší riziko ztráty nebo znehodnocení investice.
 2. Do segmentu s relativně nižším rizikem patří tradičně podnikatelské záměry v oblasti nemovitostí, při nichž se investuje do hmotných aktiv. Relativně menší riziko s sebou nesou i zavedené malé a střední podniky s prokázanou podnikatelskou historií, a to právě z toho důvodu, že na základě jejich historie lze předpokládat, že se vypořádaly s více riziky selhání. U investic v těchto segmentech se proto zároveň typicky požaduje nižší očekávaný výnos.

+ 18. Na čem závisí výnosy?

Výnosy se odvíjí od více faktorů, zpravidla hlavně rizikovosti investice, segmentu investice, tržního potenciálu apod. Na samotný očekávaný výnos tak můžeme nahlížet ze dvou úhlů pohledu:

 1. cílová společnost – investiční příležitost – má určitý podnikatelský záměr, na základě kterého očekává, že se jí podaří na trhu dosáhnout určitého úspěchu, a tedy i určitého výnosu. Jde o hypotetický výnos postavený na předpokladu, že se firmě podaří zrealizovat svůj podnikatelský záměr podle plánu. Cílová společnost ho může překonat a dosáhnout vyšších výnosů, nebo může dosáhnout jen části předpokládaných výnosů, ale může i zcela selhat a zbankrotovat.
 2. Z druhého úhlu pohledu můžeme chápat očekávané výnosy jako standardní výnos, který by měl investor očekávat u určitého segmentu trhu – jde o výnosy, kterých zpravidla v průměru dosahují jiné obchodní společnosti v daném segmentu v průběhu delšího období. Takto chápaný očekávaný výnos tak představuje určitý standard, jehož by měly mít investiční záměry ambice dosáhnout nebo ho překonat, ale za dodržení realistických předpokladů a standardní míry rizika.

+ 19. Jak mi bude vyplacen výnos z investice?

Crowdberry provede standardní a daňově výhodné vyplácení výnosů ve prospěch vás a dalších investorů. Očekávané výnosy se budou vyplácet nejčastěji v následujících případech:

Celkový prodej podílů cílové společnosti

Účelová společnost prodá svoje podíly v cílové společnosti spolu s ostatními společníky a zakladateli cílové společnosti a ty koupí strategický kupec nebo investor, případně konkurence.

Částečný prodej podílů

Účelová společnost prodá část svého podílu či celý svůj podíl v cílové společnosti např. v případě, že o koupi podílů budou mít zájem investoři třetích stran nebo že samotná cílová společnost odkoupí podíly nazpět.

Vyplácení podílu na zisku / dividendy účelové společnosti ze strany cílové společnosti

Ve všech případech bude účelová společnost vyplácet vám a dalším investorům výnosy z takových příjmů standardním a daňově optimalizovaným způsobem. Možností je několik, ale v zásadě nejpravděpodobnějším scénářem je výplata dividendy po převedení výnosů z cílové společnosti na účelovou společnost. Pokud bude účelová společnost držet aspoň 10% podíl na cílové společnosti po dobu minimálně 24 měsíců, výnosy nebudou zdaňované na úrovni účelové společnosti, ale až samotnými investory. Pro investory tedy investování přes účelovou společnost (budou-li dodrženy výše uvedené podmínky) znamená možnou daňovou úsporu ve výši aktuální sazby 21 % z výnosů, které realizuje účelová společnost a které budou následně vyplaceny investorům.

Dividenda se následně zdaní srážkovou daní z příjmů ve výši 7 % (platí pro investora, který je fyzickou osobou). Investor, který je právnickou osobou, zdaní svoje výnosy ve vlastní režii.

+ Poplatky

+ 20. Vybíráte vstupní poplatek?

Ne, Crowdberry neúčtuje žádné vstupní ani výstupní poplatky spojené s registrací na platformě – používání platformy je bezplatné. Crowdberry čerpá příjmy z konzultačních služeb poskytovaných společnostem a z úspěšných kampaní jako % ze zajištěného kapitálu a rovněž z úspěšného zhodnocení investic investorů Crowdberry.

+ 21. Mám čekat nějaké jiné poplatky?

Pokud se rozhodnete investovat, Crowdberry vám nebude účtovat žádné poplatky – celá vámi investovaná suma bude investována do cílové společnosti.

S některými typy investic však mohou být spojeny poplatky třetích stran, například poplatky spojené s otevřením a vedením účtu majitelů cenných papírů, případně poplatky spojené s převodem vašich podílů – tyto poplatky vám bude účtovat přímo společnost, která vám danou službu dodává. Zpravidla však půjde o relativně malé poplatky ve výši desítek eur – například otevření účtu majitele cenných papírů stojí 20 eur a jeho vedení cca 25–30 eur ročně, a to pro vícero investic přes platformu až do překročení jistého relativně většího objemu investic.

Crowdberry účtuje poplatky společnostem, ne investorům. V případě, že investoři získají kladný výnos ze své investice, Crowdberry bude za správu investice – účelové společnosti (viz otázku Proč používá Crowdberry pro investory účelovou společnost? a další níže) – účtovat 12 % z čistého výnosu investorů (tedy po odečtení jejich původní investice). Crowdberry vykonává správu investice účelové společnosti na vlastní náklady a je motivované kladným finančním výnosem pro investory, přičemž tak sdílí část rizika s nimi. V rámci správy nejen provádí formální úkony ve vztahu k účelové společnosti, ale rovněž zastupuje investory v orgánech cílové společnosti.

+ Rizika

+ 22. Jsou s investováním spojena nějaká rizika?

Ano, samozřejmě s každou investicí jsou spojena rizika. Investování, nejen to s podporou Crowdberry, přináší investorům rizika, včetně rizika likvidity / platební neschopnosti, nevyplácení dividend / podílů na zisku, ztráty investice či zředění investice, a mělo by tvořit jen část diverzifikovaného investičního portfolia investora. Služba Crowdberry je určená investorům – klientům, kteří musí být dostatečně způsobilí tato rizika znát, pochopit a vyhodnotit a s tímto vědomím svobodně, na základě svých vědomostí, zkušeností a finančních schopností dělat investiční rozhodnutí na vlastní zodpovědnost a riziko. Detailnější popis jednotlivých rizik je uvedený v části Varování o rizicích na webové stránce Crowdberry.eu. – prosíme, abyste tomuto dokumentu věnovali dostatečný čas a pozornost a případně ho konzultovali s profesionálními poradci.

+ 23. Když jsou startupy nebo investování obecně rizikové a bez záruk, jak mohu riziko snížit?

Základní metoda snižování rizika spočívá v diverzifikaci investorova portfolia. Diverzifikace portfolia znamená rozdělení sumy, kterou investor plánuje investovat, do několika tříd aktiv – od relativně málo rizikových (s potenciálně nízkým výnosem), jako jsou například nemovitosti nebo různé podílové fondy s mírně rizikovým profilem, přes středně rizikové, jakou jsou malé a střední podniky, až po vysoce rizikové (s potenciálně vysokým výnosem), například startupy.

Investor by měl investovat do vysoce rizikových tříd aktiv jen menší část plánované sumy, zpravidla do 10 % z celkového investičního portfolia. Stejně tak v rámci jednotlivých tříd aktiv, například startupů, by měl investor rozdělit plánovanou sumu mezi více společností. Limituje se tak potenciální ztráta investora v případě, že vybraná společnost selže. Navíc pokud část zainvestovaných společností uspěje, z tohoto úspěchu se kompenzují případné ztráty způsobené selháním jiných zainvestovaných společností.

+ 24. Jaká jsou rizika, když se nenaplní podnikatelský záměr?

 1. Každá investice s sebou přináší rizika, protože investice je vázaná na riziko podnikání. Zároveň platí, že investice do vlastního kapitálu a obchodních společností je z definice rizikovější než jiné typy investic (např. půjčka), jelikož investoři do vlastního kapitálu dostávají v případě bankrotu společnosti plnění až po uspokojení všech věřitelů společnosti.

 2. S jakýmikoli investicemi (zvlášť do vlastního kapitálu) je tedy spojené i riziko úplné ztráty investovaných prostředků – společnostem zkrátka nemusí vyjít jejich podnikatelský záměr, v důsledku čehož při likvidaci společnosti nezbude kapitál na uspokojení společníků (akcionářů).

 3. Naší úlohou při poradenství společnostem je v prvé řadě spolupracovat jen se společnostmi, jejichž tržní potenciál a společenský přínos jsou s určitou mírou pravděpodobnosti ověřitelné a realistické. Zároveň se snažíme společnostem pomoct snižovat či minimalizovat jejich podnikatelská rizika vhodným poradenstvím, marketingovou podporou či relevantními kontakty. Riziko ztráty však nelze vyloučit.

+ 25. Co má vliv na realizovatelnost záměrů cílových společností?

Na realizovatelnost těchto záměrů má vliv řada faktorů, přičemž mnohé z nich nemohou cílové společnosti, Crowdberry ani investoři ovlivnit, například pokles výkonnosti celé ekonomiky, nová regulace trhu či působení vyšší moci. Kromě toho většina startupů bude závislá na tom, jestli se jim podaří získat další rozvojové financování v dalším investičním kole. U větší části startupů se totiž předpokládá, že budou potřebovat více investičních kol, ve kterých se postupně rozvíjejí a posilují další aspekty podnikání.

+ 26. Co když se investice nevydaří?

Existuje riziko, že cílové společnosti se nebude dařit a přestane efektivně vykonávat svoji podnikatelskou činnost. K ukončení fungování cílové společnosti může dojít v zásadě ve dvou situacích: (a) Cílová společnost se dostane do předlužení, tedy do situace, kdy její závazky budou přesahovat hodnotu jejího majetku. (b) Cílová společnost bude mít víc majetku než závazků, ale valná hromada cílové společnosti rozhodne o ukončení jejího fungování.

 1. V případě, že bude cílová společnost předlužená, dojde ke konkurzu za předpokladu, že cílová společnost bude mít majetek postačující aspoň na úhradu nákladů na konkurz. V tomto scénáři je nepravděpodobné, že by investoři získali aspoň část svých investic nazpět. V extrémním případě, kdy cílová společnost nebude mít dostatek majetku byť jen na úhradu nákladů konkurzu, bude konkurz zastaven. V takovém případě musí účelová společnost odepsat ztrátu a investoři zůstanou akcionáři prázdné účelové společnosti, kterou Crowdberry na svoje náklady zlikviduje. V tomto negativním scénáři investoři ztrácejí až do 100 % své investice.
 2. V případě, že cílová společnost bude mít majetek převyšující výši jejích závazků, dojde ke konkurzu a následné likvidaci cílové společnosti. Případný likvidační zůstatek po uspokojení věřitelů bude rozdělen mezi akcionáře/společníky cílové společnosti, takže svůj podíl dostane i účelová společnost.

+ Nakládání s podíly

+ 27. Je možné kdykoli prodat svůj podíl?

Pokud se investor rozhodne převést svůj podíl na účelové společnosti, může to udělat za předpokladu, že si najde kupujícího. Převod podílu na účelové společnosti v takovém případě podléhá souhlasu valné hromady účelové společnosti. Vy i ostatní investoři máte předkupní právo na podíl účelové společnosti ostatních investorů. Navíc majitelé cílové společnosti mají rovněž předkupní právo na tento podíl i případně na podíl na cílové společnosti, který účelová společnost prodává. Tato práva jsou zakotvena ve stanovách účelové společnosti. Vezměte proto na vědomí, že převod podílů na účelové společnosti je omezený těmito souhlasy.

Zároveň platí, že pokud chcete převést svůj podíl na svoji blízkou osobu (rodinného příslušníka) nebo osobu spřízněnou (vaši firmu), můžete to udělat, přičemž valná hromada účelové společnosti vám udělí souhlas. Tyto převody se budou uskutečňovat jednou ročně.

Obecně platí, že každý investor do startupů, ale i do malých a středních podniků, jejichž akcie nejsou přijaty na obchodování na regulovaném trhu, musí počítat s tím, že likvidita neboli schopnost prodat bez poklesu či ztráty hodnoty v krátkém čase akcie těchto společností je výrazně omezená. Platí tak, že všechny investice uskutečněné přes Crowdberry jsou vysoce ilikvidní. Existuje jen velmi omezený sekundární trh pro podíly ve společnostech – startupech. To znamená, že je nepravděpodobné, že se investorovi podaří prodat své podíly v těchto společnostech, dokud společnost nekoupí jiná společnost nebo dokud společnost nevstoupí na burzu. I v případě úspěšných společností – startupů – může trvat roky, než se uskuteční vstup na burzu či odkup jinou společností a než se daná investice zhodnotí.

Přestože je likvidita podílů v segmentu malých a středních podniků a nemovitostí relativně vyšší než u startupů, je stále významně omezená. Toto omezení vychází hlavně z ekonomické povahy těchto investic a kapacity kapitálových trhů v Čechách a na Slovensku.

+ 28. Mám právo na zpětný prodej podílů?

Ve většině investičních příležitostí nemáte právo na zpětný prodej podílů zakladatelům nebo Crowdberry. Právo zpětného prodeje se velmi výjimečně používá u malých a středních podniků, případně u investic do realitních projektů – v takovém případě je tato skutečnost výslovně uvedená v informacích o investiční příležitosti.

+ 29. Existuje sekundární trh těchto podílů?

Sekundární trh podílů v malých a středních podnicích, realitních investičních příležitostech a startupech existuje, ale je poměrně omezený. V Crowdberry vám rádi poskytneme kontakty na perspektivní zájemce o koupi podílů z naší databáze kontaktů na profesionální investory. Zároveň však nepředpokládáme, že individuální prodej podílů by měl být hlavní metodou, jak získat výnosy z investice. Pokud máte v plánu individuálně prodat svůj podíl na společnostech, vezměte v úvahu, že investice přes Crowdberry předpokládají realizaci výnosů zpravidla následujícími způsoby:

 1. V případě realitních projektů se předpokládá, že výnosy budou plynout hlavně z vyplácení podílu na zisku (dividend), ale rovněž může dojít k prodeji realitní investiční příležitosti profesionálním investorům (fondům apod.).
 2. V případě zavedených a expandujících malých a středních podniků očekáváme výnosy z podílu na zisku (dividend), případně ze zpětného odkupu podílů zakladateli. Může dojít i k prodeji společnosti či projektu profesionálnímu investorovi – investičnímu fondu – nebo soukromému investorovi.
 3. V případě startupů očekáváme výnosy hlavně z prodeje podílů všech investorů na cílové společnosti profesionálnímu investorovi – fondu – nebo konkurenční společnosti či jiné společnosti, která konsoliduje synergické podnikatelské aktivity.

Zpravidla tak v obou případech půjde spíš o organizovaný prodej většiny nebo všech podílů na dané společnosti – nepředpokládá se, že by investoři měli zájem individuálně prodávat svoje podíly. Pokud chtějí prodávat svoje podíly individuálně, platí omezení uvedená v otázce výše: Je možné kdykoli prodat svůj podíl?

V takovém případě je potřeba vzít v úvahu, že na Slovensku a do velké míry i v České republice zatím existuje obecně jen omezený sekundární trh pro menší podíly v malých a středních podnicích, realitních projektech a ještě omezenější sekundární trh pro podíly ve společnostech – startupech. To znamená, že je nepravděpodobné, že se investorovi podaří prodat své podíly v těchto společnostech, dokud společnost nekoupí jiná společnost nebo dokud společnost nevstoupí na burzu. I v případě úspěšných společností – startupů – může trvat roky, než se uskuteční vstup na burzu či odkup jinou společností a než se daná investice zhodnotí. Žel nelze se spoléhat na to, že existuje sekundární trh podílů ve startupech – jde vždy o vysoce individuálně investiční rozhodnutí osob, které mají zájem sekundárně odkoupit podíl ve startupu.

Sekundární trh podílů malých a středních podniků je sice o něco likvidnější než v případě startupů, stále je však omezený a nedá se příliš předvídat, jak snadno či těžko se vám podaří najít pro svůj podíl kupce.

Crowdberry nenabízí akcie přijaté na regulovaný trh (např. akcie obchodovatelné na burze cenných papírů) a takový trh ani neorganizuje – všechny investice jsou organizované jako soukromé.

+ Struktura investice – více o Crowdberry účelových společnostech

+ 30. Proč používá Crowdberry pro investory účelovou společnost?

Investování do cílových společností přes Crowdberry se realizuje prostřednictvím účelových společností – investor se stane spolu s ostatními investory společníkem účelové společnosti, která se následně stane společníkem a investorem v cílové společnosti.

Účelová společnost – ve formě jednoduché společnosti na akcie na Slovensku nebo s. r. o. v České republice – je nástrojem, díky němuž se můžete majetkově podílet na cílové společnosti. Cílovou společností rozumíme společnost, která hledá investici na plnění svého investičního záměru. Účelová společnost spojuje další investory, jako jste vy, s cílem zjednodušit správu vaší investice a investice dalších investorů a zároveň vám dát silnější společný hlas při prosazování společných zájmů investorů v cílové společnosti. Způsob investice jsme v Crowdberry zvolili s cílem zjednodušit investování desítkám investorů tak, aby nebyla potřeba účast velkého množství investorů na jednom místě v jeden daný čas před notářem.

Účelovou společnost zakládá Crowdberry s cílem zkrátit administrativní procesy spojené se vznikem společnosti, s registrací emise akcií a s dalšími úkony, které zpravidla trvají několik týdnů až měsíců. Díky tomu je účelová společnost v době jednotlivých investic připravená k použití.

Crowdberry je při založení účelové společnosti jejím 100% společníkem, přičemž podíly v úplnosti převede na investory podle poměrů jejich investic. Investici následně účelová společnost v plné výši investuje do cílové společnosti výměnou za majetkovou účast (akcie, obchodní podíl).

+ 31. Je účelová společnost fondem? Vztahuje se na účelovou společnost slovenský zákon č. 203/2011 Z. z., o kolektivním investování, resp. český zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu?

Účelová společnost nenaplňuje pojmové znaky vztahující se na investiční fondy regulované zákonem o kolektivním investování. Účelová společnost je především založená výlučně za účelem zjednodušení administrace vztahu investoři – cílová společnost a za účelem sjednocení a posílení jejich pozice a hlasu v cílové společnosti, a nikoli za účelem diverzifikace portfolia a snižování rizika či realizace investiční strategie. Účelová společnost je vždy založená jen za účelem investování do jediné cílové společnosti. Z těchto důvodů účelová společnost není fondem ve smyslu zákona o kolektivním investování, který se na její fungování a správu nevztahuje. Účelová společnost je regulovaná Obchodným zákoníkom v SR, resp. Občanským zákoníkem v ČR.

+ 32. Proč má účelová společnost na Slovensku formu jednoduché společnosti na akcie a v České republice formu společnosti s ručením omezeným?

Účelová společnost má na Slovensku právní formu jednoduché společnosti na akcie (JSA), která je novou obchodní společností v Slovenskom právnom poriadku od 1. 1. 2017. JSA vznikla právě za účelem zjednodušení flexibilního investování do podnikatelských nápadů; JSA je kapitálově nenáročná (nízké základní jmění), relativně flexibilní z hlediska vnitřní struktury a umožňuje vhodné nastavení vztahů mezi investory.

V České republice využívá Crowdberry na spojování investorů klasickou společnost s ručením omezeným (SRO), protože česká právní úprava umožňuje podobnou strukturu a má podobné výhody jako v případě slovenské JSA. S účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích byla právní úprava SRO pozměněna a díky větší smluvní svobodě je možné společnost dobře přizpůsobit individuálním požadavkům. Účelová společnost, ať už ve formě JSA, nebo SRO, byla přizpůsobena tak, aby lépe naplňovala svůj účel spojovat investory a zároveň poskytla přiměřenou ochranu vašich práv a práv ostatních investorů.

+ 33. Jaké orgány má účelová společnost?

Účelová společnost, ať už ve formě SRO, nebo JSA, má následující orgány:

Valná hromada sestává z akcionářů (v případě JSA) nebo společníků (v případě SRO) účelové společnosti, tedy vás a dalších investorů. Valná hromada je suverénním orgánem a rozhoduje o většině věcí nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů/společníků, přičemž počet hlasů jednotlivých akcionářů a společníků je přímo úměrný výši jejich investice. Jsou tedy proporčně zastoupení. Zásadní rozhodnutí se přijímají dvoutřetinovou většinou všech akcionářů/společníků. Valná hromada se musí uskutečnit aspoň jednou ročně, přičemž se může uskutečnit i online hlasováním. Více informací o fungování valné hromady najdete ve stanovách účelové společnosti – Příloha 1 ke Smlouvě o převodu akcií (obchodního podílu).

Představenstvo je statutárním orgánem účelové společnosti v právní formě JSA a jedná jejím jménem. V případě SRO je statutárním orgánem jednajícím jménem SRO jednatel. Funkci představenstva, resp. jednatele standardně vykonává osoba nominovaná ze strany Crowdberry.

+ 34. Jak je to se závazky a náklady účelové společnosti?

Účelová společnost zodpovídá za porušení svých závazků svým majetkem. Akcionáři neručí za závazky účelové společnosti třetím osobám. Účelová společnost nebude vytvářet žádné náklady spojené s její obchodní činností, včetně mezd, nájmu, odvodů apod. Účelová společnost bude vytvářet jen zákonné náklady a ty náklady, které jsou přímo spojené s udržením nebo zhodnocením jejích aktiv (podíl na cílové společnosti), a to v minimální možné míře.

Obvyklé náklady spojené s činností účelové společnosti hradí (přímo) Crowdberry. Obvyklými náklady jsou hlavně náklady spojené s vedením účetnictví, zákonných rejstříků akcionářů či vznikem a zánikem účelové společnosti.

Účelová společnost však nebude mít jiné příjmy než případné příjmy ze zhodnocení investice, a proto může nastat situace, kdy budou muset investoři přispět na chod účelové společnosti v případech nepředvídatelných výdajů. Rozhodnutí o tom, zda budou přispívat na nepředvídatelné výdaje, dělají na většinovém principu investoři v rámci účelové společnosti. Více informací o výdajích najdete v dokumentu Mandát (uzavřený mezi účelovou společností a Crowdberry) – tento dokument vám poskytneme v případě, že budete mít zájem investovat do konkrétní společnosti, a to předtím, než se rozhodnete investovat.

Zároveň však platí, že příspěvky na nepředvídatelné výdaje účelové společnosti se budou dělit proporčně mezi investory podle výše jejich investice. Mimořádné a neočekávané náklady mohou zahrnovat například novou daň uvalenou na obchodní společnosti, případně přijetí nějaké nové registrační povinnosti, ale může se jednat i o náklady na právní služby, pokud bude účelová společnost nucena se soudit. Mnohé z těchto nákladů jsou však relativně nižší pro celou investorskou skupinu, než kdyby je investoři nesli samostatně, a to díky úspoře z rozsahu (např. právní náklady). Jde však o poměrně málo pravděpodobné scénáře, i když nastat mohou. V takovém případě investor, který bude vlastnit 1 % akcií účelové společnosti, bude na výdajích participovat jedním procentem.

+ 35. Jak jsou spravovány účelové společnosti?

Účelové společnosti, ať už v právní formě JSA na Slovensku, nebo SRO v České republice, jsou navržené tak, aby vás po dobu životního cyklu investice zatěžovaly co nejméně. Správu a plnění zákonných náležitostí účelových společností za vás a další investory bude zajišťovat Crowdberry na základě Mandátu. O působení v orgánech cílové společnosti (valná hromada, dozorčí rada) a o výkazy pro investory se za vás a další investory v účelové společnosti postará osoba nominovaná ze strany Crowdberry. U zásadních rozhodnutí na úrovni cílové společnosti bude nominovaná osoba žádat o souhlas investory.

+ 36. Jaká práva budu mít jako investor ve vztahu k účelové společnosti?

Investoři budou mít následující práva ve vztahu k účelové společnosti a představenstvu účelové společnosti:

 1. Právo požadovat informace a vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti.

 2. Právo hlasovat na valné hromadě, včetně hlasování o změně členů představenstva (Crowdberry).

 3. Právo podílet se na zisku a likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací.

+ 37. Jaká práva budu mít jako investor ve vztahu k cílové společnosti?

Investoři budou mít následující práva ve vztahu k cílové společnosti prostřednictvím účelové společnosti (detailnější popis je uvedený v Podmínkách financování cílové společnosti):

 1. Účelová společnost bude působit jako významný akcionář/společník v cílové společnosti, zpravidla jako dominantní investor s právem veta v klíčových záležitostech týkajících se ochrany poskytnutého financování. Souhlasu účelové společnosti tak většinou bude podléhat sloučení, rozdělení nebo reorganizace cílové společnosti, rušení, likvidace či restrukturalizace cílové společnosti, výplata dividend / podílu na zisku cílové společnosti, změna stanov nebo společenské smlouvy cílové společnosti, zvýšení základního jmění cílové společnosti, jmenování/volba členů statutárních, výkonných a dozorčích orgánů cílové společnosti a další významná rozhodnutí.
 2. Poskytnutí financování se zpravidla realizuje ve více tranších, přičemž další tranše jsou poskytnuty až po tom, co cílová společnost splní předepsané, předem dohodnuté milníky.
 3. Účelová společnost bude (spolu)nominovat člena(-y) dozorčí/správní rady cílové společnosti, přičemž tuto úlohu budou plnit zástupci Crowdberry – pokud se investoři nedohodnou na úrovni účelové společnosti jinak. Dozorčí/správní rada na úrovni cílové společnosti má významná kontrolní práva ve vztahu k výkonnému managementu cílové společnosti, jdoucí nad rámec Obchodního zákoníku.
 4. Účelová společnost bude mít, stejně jako ostatní akcionáři/společníci cílové společnosti, další akcionářská práva jako například předkupní právo na podíly ostatních akcionářů/společníků cílové společnosti, přednostní právo vložit nový vklad do cílové společnosti, právo přidat se k převodu nebo právo požadovat převod od ostatních akcionářů/společníků cílové společnosti v případě existující nabídky na odkoupení podílů na cílové společnosti.
 5. Účelová společnost bude mít právo na pravidelné informace a výkazy jdoucí nad rámec požadovaný ve smyslu Obchodního zákoníku.

+ 38. Co se stane s účelovou společností, až bude naplněn její účel?

V případě odprodeje všech podílů, resp. majetkových hodnot na cílové společnosti bude účelová společnost standardním a daňově optimalizovaným procesem zlikvidována a ve prospěch vás a dalších investorů bude vyplacen zbytek výnosů, které v předešlém procesu ještě vyplaceny nebyly.

+ PRO FIRMY

+ 39. Jak se může firma přihlásit?

Když vybíráme firmy, které našim investorům představíme na platformě, jsme velmi selektivní, protože máme zájem na tom, aby se maximalizovaly šance na zhodnocení investorského kapitálu při akceptovatelné úrovni rizika. Na začátku proto musíme firmu dobře poznat, abychom si ověřili, že pro naše investory bude zajímavá, ale i naopak že je investice přes Crowdberry vhodnou volbou pro firmu. K tomu potřebujeme co nejvíc informací o firmě – počínaje základním představením a vysvětlením toho, čemu přesně se firma věnuje a proč věří, že to dělá dobře a uspěje. Potřebujeme poznat i vaše cíle. Od těch komerčních – jako jsou obrat a zisk, ke kterému vám investice dopomůže – až po ty nekomerční, například jako budete expandovat na existujících či zahraničních trzích či zda plánujete rozšiřovat sortiment, výrobu, distribuční kanály apod. Potřebujeme také vědět, jakou investici potřebujete, na co ji chcete využít, kam vás má posunout, co od ní očekáváte atd.

Když nám základní materiály pošlete e-mailem na info@crowdberry.eu nebo nahráním na platformě po registraci, projdeme si je, a pokud vaše firma splňuje základní kritéria (má předpoklady růstu, dobrý tým, produkt a zákazníky, posouvá svoje odvětví apod.), ve většině případů se potom se zástupci firmy setkáme a probereme detaily. Ve chvíli, kdy se společně rozhodneme, že firmu představíme, začne proces přípravy struktury investice, investičních dokumentů, prezentace investorům atd.

+ 40. Jaké společnosti mohou hledat investici s podporou Crowdberry?

Crowdberry se specializuje na investice do startupů, které už mají své první platící zákazníky, rozvinutou firemní infrastrukturu a typicky už aspoň rok dva provozu, dále do rozvinutějších malých a středních podniků, které mají tržby aspoň na úrovni 0,5 milionu eur a dosahují provozního zisku, a konečně do realitních projektů s významnou hodnotou majetku. Crowdberry vylučuje podporu společnostem působícím v oblasti zbrojařského průmyslu, pornografie, hazardu, klonování apod., a to na základě vnitřní politiky Crowdberry.

Crowdberry se hlásí k etickým standardům v podnikání a staví svoje podnikání na kultuře transparentnosti, nediskriminace, otevřené komunikace, důvěrnosti, integrity a profesionality. Spolupracujeme se společnostmi, které se hlásí k těmto standardům a neschvalují korupční jednání a úplatkářství ani dohody, které mají za cíl omezovat hospodářskou soutěž.

+ 41. Co jako společnost získám registrací?

Registrací na platformě nám o sobě dáváte vědět – je to náš první komunikační kanál, přes nějž se o vás dozvíme. Zároveň se tým Crowdberry zavazuje, že informace, které nám poskytnete, uchová v tajnosti – registrace nahrazuje dohodu o mlčenlivosti mezi vaší společností a Crowdberry. Crowdberry se bude zabývat vaší investiční příležitostí na základě registrace. Registrace nám také umožní vytvořit specifický profil vaší investiční příležitosti a kampaně na platformě.

+ 42. K čemu se jako společnost zavazuji registrací?

Pokud reprezentujete společnost, která se registruje za účelem vlastní prezentace, zavazujete se akceptovat, že Crowdberry vám v případě úspěšné kampaně bude účtovat poplatek ve výši určené Podmínkami užívání služby Crowdberry. Navíc jestliže jste jako podnikatel realizoval kampaň na platformě, zrušení registrace je závislé na investičním procesu – pokud se už podařilo získat relevantní závazky uskutečnit investici, Crowdberry vám bude účtovat poplatky za svoje služby. Specifická ujednání a dohody jsou zpravidla obsahem zvláštní smlouvy o poskytování služeb, jejíž návrh vám zašleme na základě registrace a předběžného pozitivního názoru na vhodnost vaší investiční příležitosti.

+ 43. Jsou moje důvěrné informace u Crowdberry v bezpečí?

Crowdberry se zavazuje uchovávat vaše důvěrné informace v tajnosti, přičemž Podmínky užívání služby Crowdberry zavazují také investory, aby zacházeli s poskytnutými informacemi jako s důvěrnými. Přístup k citlivým údajům mají jen registrovaní uživatelé – investoři Crowdberry.

+ 44. S čím mi Crowdberry pomůže?

Crowdberry společnostem pomáhá s celou řadou aspektů podnikání a investování. Společnostem, kterým zajišťujeme investiční kampaň, poskytujeme služby marketingu, finančního modelování a podnikatelského a organizačního poradenství, a to nejen s ohledem na investiční proces – pomohli jsme společnostem získat relevantní kontakty v jejich sektoru podnikání, spojili je s relevantními partnery a dodavateli služeb, ale také propojili společnosti vzájemně v rámci našeho ekonomického prostředí. Kromě toho jsme spojili vícero společností s našimi profesionálními poradci.

V rámci získání investice působí Crowdberry jako transakční manažer ve spolupráci s advokátem, který má na starosti přípravu investičních právních podkladů.

Zároveň pomoc ze strany Crowdberry nekončí zpracováním investice – naopak Crowdberry poskytuje společnostem dlouhodobou podporu a poradenství s cílem zvýšit potenciál společnosti a investice se zhodnotit.

+ 45. Co budeme jako společnost potřebovat?

Musíte mít připravené podklady o své společnosti, konkrétně především podnikatelský záměr a plán rozvoje, účetní závěrky za ostatní roky a další relevantní organizační a ekonomické podklady. Následně Crowdberry vyhodnotí zaslané dokumenty a vyžádá si další podklady na správné zhodnocení potenciálu. Crowdberry bude v dialogu se společností korigovat zaslané podklady, ale také pomůže připravit další nezbytné podklady pro účely kampaně.

+ 46. Jak dlouho trvá kampaň?

Přípravné období před kampaní může trvat v závislosti na kvalitě materiálů připravených společností a na její celkové organizační připravenosti maximálně několik týdnů. Kampaň obvykle trvá 3–6 měsíců, v závislosti na výši investice, sektoru podnikání či tržních vlivech. Samotný vztah společnosti a Crowdberry nekončí momentem investice, ale naopak trvá, jelikož Crowdberry pomáhá společnosti dál pracovat na rozvoji svého podnikání a investorům pomáhá při zhodnocování jejich investice.

+ 47. Znamená investice přes crowdfunding, že se budeme muset jako společnost osobně věnovat desítkám investorů?

Ne, Crowdberry spojuje investory a investice do jedné účelové společnosti, která následně investuje celou výši investice do vaší, cílové společnosti. Znamená to, že společníkem ve vaší společnosti bude jen jedna společnost (účelová společnost) a její práva bude za všechny investory vykonávat osoba nominovaná ze strany Crowdberry. Všechny výkazy budete podávat této účelové společnosti a osobě nominované Crowdberry, přičemž Crowdberry zajistí následné výkaznictví a informování investorů.

+ OBECNĚ O CROWDFUNDINGU A CROWDINVESTINGU

+ 48. Jaký je rozdíl mezi crowdinvestingem, crowdfundingem a peer to peer lendingem?

 1. Crowdfunding představuje poskytování peněz, ponejvíce ve formě darů nebo předobjednávek, výměnou za produkt nebo službu, která se vytvoří z poskytnutých prostředků.
 2. Crowdinvesting představuje dlouhodobější vztah mezi investorem a společností, které investor poskytne investici, a to buď formou vlastního kapitálu společnosti (investor se stává společníkem), nebo dluhového nástroje společnosti (investor se stává věřitelem).
 3. Peer to peer lending představuje vzájemné půjčování si peněz mezi fyzickými osobami – spotřebiteli.

Právě crowdfunding, zejména jeho investiční typ (crowdinvesting), považuje Evropská komise za jeden z perspektivních zdrojů alternativního financování obchodních společností, jelikož má potenciál podporovat lokální startupy a malé a střední podniky.

+ 49. Je crowdinvesting vhodný i pro startupy, nebo jen pro střední a větší firmy? Je vhodný pro realitní projekty?

 1. Dá se říct, že crowdinvesting je vhodný pro všechny tři segmenty.
 2. MSP už mají určitou historii, a proto je potenciální výnos z investic do nich zpravidla nižší, ale zároveň jsou bezpečnější z hlediska rizik, protože u MSP hovoříme většinou o etablovanějších podnicích.
 3. Realitní projekty jsou, podobně jako MSP, relativně méně rizikové, neboť součástí projektu zpravidla bude i nemovitost.
 4. Startupy jsou rizikovější podniky, takže by do nich měli investovat osoby schopné zvládnout případnou ztrátu investice, aniž by se snížil jejich životní standard. Obvykle do nich investují fondy rizikového kapitálu či bonitní soukromí investoři, ale zároveň v případě crowdinvestingu i větší množství menších investorů – za předpokladu, že diverzifikují svoje portfolio. Z tohoto hlediska se dá říct, že některé typy startupů mohou být vhodné i pro crowdinvesting.
 5. U některých startupů může být velmi užitečné, když do nich vstoupí sofistikovaný investor, který dobře rozumí trhu, na němž daný startup působí, a je ochotný mu aktivně pomáhat svými zkušenostmi, radami a kontakty. Takovému investorovi se říká také smart money čili „chytrá investice“. Z působení takových profesionálních investorů potom může těžit nejen startup, ale i ostatní, méně aktivní investoři. Cílem Crowdberry je právě vyhledávat a aktivizovat takové investory, aby investovali spolu s pasivními investory.

+ 50. Jak funguje regulace crowdinvestingu na Slovensku či v EU?

 1. V současnosti není crowdinvesting nijak konkrétně regulovaný ani na Slovensku, ani v Evropské unii, i když v některých členských státech existuje specifická regulace.
 2. Evropská komise pracuje na návrzích regulace, protože v crowdfundingu a crowdinvestingu vidí potenciál pro rozvoj unie kapitálových trhů.
 3. Crowdberry pracuje na tom, aby poskytovalo služby s nejvyšším standardem.
 4. Zároveň však transparentně komunikujeme, že Crowdberry není subjektem pod dohledem Národní banky Slovenska a není ani součástí některých ochranných schémat vytvořených na finančním trhu, jako je Garančný fond investícií.

Tato webová stránka používá soubory cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.