Často kladené otázky

+ PRE INVESTOROV

+ O investovanie s Crowdberry

+ 1. Aké možnosti investovania ponúka Crowdberry?

Crowdberry umožňuje investovať do viacerých segmentov mladých, zväčša vysoko inovatívnych spoločností – startupov, zabehnutých, stabilnejších a obvykle pomerne overených malých a stredných podnikov (MSP), ale aj do realitných projektov.

+ 2. Keď kúpim podiel vo vybranej spoločnosti, budem vlastniť podiel?

Crowdberry spravidla umožňuje investovať prostredníctvom kúpy podielu v obchodných spoločnostiach a príležitostne aj poskytnutím konvertibilnej pôžičky spoločnostiam, ktorá sa neskôr nahradí obchodným podielom za vopred stanovených podmienok. Kúpa podielu v obchodnej spoločnosti – investičnej príležitosti – sa spravidla realizuje prostredníctvom účelovej spoločnosti (pozri nižšie), ktorá združuje viacerých investorov a ktorá realizuje kúpu obchodného podielu alebo akcií v závislosti od právnej formy cieľovej spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie).

Poskytnutie konvertibilnej pôžičky dáva právo v budúcnosti nahradiť poskytnutú pôžičku podielom v cieľovej spoločnosti na základe vopred stanovených pravidiel v čase investície, resp. podpisu konvertibilnej pôžičky. Výška nadobudnutého podielu spravidla závisí od výkonu spoločnosti a splnenia stanovených cieľov / míľnikov – ak spoločnosť nesplní míľniky stanovené pri poskytnutí investície, získaný podiel sa patrične prispôsobí.

V súčasnosti však Crowdberry umožňuje nepriame investovanie prostredníctvom obchodnej spoločnosti (jednoduchej spoločnosti na akcie alebo spoločnosti s ručením obmedzeným) vytvorenej za jediným účelom – zjednotiť investorov a posilniť ich hlas v cieľovej spoločnosti, ktorá získa investíciu. Z tohto dôvodu neinvestujete do cieľovej spoločnosti priamo, ale prostredníctvom tzv. účelovej spoločnosti, ktorej akcie alebo podiel nadobudnete a ktorá následne investuje 100 % investovanej sumy do cieľovej spoločnosti. Crowdberry následne za vás a ďalších investorov spravuje túto účelovú spoločnosť a riadi sa pritom pokynmi vás a ďalších investorov.

+ 3. Ako si vyberáte spoločnosti, ktoré predstavujete na platforme?

 1. Každá spoločnosť alebo investičná príležitosť je hodnotená na individuálnej báze, a to profesionálnym tímom odborníkov z rôznych odvetví (financií, stratégie, marketingu, technológií, manažmentu, globálnych trhov). Pri vytváraní názoru na jednotlivé projekty využívame podľa potreby aj našu globálnu sieť partnerov a profesionálne kontakty. Náš tím je zložený z viacerých odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a s profesijnou špecializáciou na medzinárodnej úrovni.
 2. Spoločnosti – investičné príležitosti – vyberáme na základe viacerých parametrov spomedzi spoločností, ktoré nás vyhľadajú, ale cielene ich hľadáme aj my, resp. sa k nám dostanú prostredníctvom našich kontaktov. V prvom rade hodnotíme potenciál samotného trhu, na ktorom chce spoločnosť pôsobiť. Spoločnosti na trhoch s nízkou prognózou rastu spravidla nebudú úspešné, najmä ak neprídu s nejakou prelomovou inováciou. V druhom rade hodnotíme produkt či službu investičného zámeru a ich potenciál osloviť trh. Následne sa venujeme tímu, organizačnej stránke a ďalším aspektom podniku, vrátane analýzy rizík spojených s investičnou príležitosťou. So spoločnosťami a ich investičnými zámermi, pri ktorých existuje zásadné nepodnikateľské riziko spravidla nespolupracujeme. Okrem toho na platforme nepredstavujeme investičné zámery z oblasti zbrojárskeho priemyslu, pornografie, hazardu, klonovania a pod.
 3. Potenciálni investori dostanú tzv. Informácie o Investícii dokument, ktorý ich štruktúrovanou formou oboznámi s predmetnou spoločnosťou, jej trhovým potenciálom, rizikami spojenými s predmetnou inováciou, použitou technológiou, konkurenčným prostredím či plánovaným eko-systémom. Proces Due Dilligence podporuje realistický pohľad na obchodný potenciál inovácie, ale aj na nákladovú štruktúru či potrebnú výšku celkovej investície. V otvorenom dialógu sa prípadne nastavia parametre investície, predovšetkým hodnota firmy a podiely nových investorov.

+ 4. Ako si môžem overiť niektoré informácie, ktoré mi cieľová spoločnosť ponúka?

Informácie, ktoré o sebe cieľová spoločnosť zverejní na platforme alebo vám poskytne v osobnej komunikácii, možno rozdeliť do dvoch kategórií: (1) overiteľné tvrdenia, ktoré konštatujú súčasný stav (faktický, právny a pod.) – napríklad cieľová spoločnosť tvrdí, že vlastní konkrétnu nehnuteľnosť, v ktorej chce realizovať svoj zámer. Takéto tvrdenia si možno overiť v jednej z otvorených verejne dostupných databáz. V prípade, že nejde o triviálne a ľahko dostupné informácie, Crowdberry najíma advokátsku kanceláriu, aby realizovala due diligence a overila tvrdenia cieľovej spoločnosti. (2) neoveriteľné tvrdenia, ktoré predstavujú skôr ambície a plány spoločnosti – napríklad cieľová spoločnosť tvrdí, že v priebehu roka dosiahne určitý objem tržieb. Samozrejme všetky tvrdenia o budúcnosti treba považovať za plány a hypotézy. Crowdberry sa v prvom rade usiluje o to, aby žiadna cieľová spoločnosť neuvádzala na platforme nerealistické tvrdenia – Crowdberry rámcovo overuje realizovateľnosť podnikateľských plánov a hoci nikto nedáva žiadne garancie, že sa ich podarí naplniť, mala by existovať reálna šanca, že tieto plány sa dajú splniť.

+ 5. Ako si môžem overiť informácie od Crowdberry?

Informácie poskytnuté Crowdberry si môžete overiť v otvorených databázach a registroch. Každému investorovi odporúčame najať si profesionálneho poradcu. V prípade akýchkoľvek pochybností odporúčame investorom spoluprácu s externými daňovými, právnymi a finančnými poradcami. Akékoľvek tvrdenia týkajúce sa budúcnosti, ktoré Crowdberry overuje na základe historicky dosiahnutých výsledkov a dobrej trhovej praxe na základe skúseností nášho tímu, treba chápať ako zámery a plány bez záruk.

+ 6. Aké záruky dostávam?

 1. Podobne ako pri drvivej väčšine kapitálových investícií (investícií do vlastného kapitálu obchodných spoločností – za podiel v spoločnosti) investor nedostáva žiadne záruky, že sa jeho investícia zhodnotí. Investori musia brať do úvahy, že pri každom podnikaní existuje väčšie či menšie riziko, ktoré síce rozumnými opatreniami možno znížiť, no nikdy nie úplne eliminovať. Crowdberry sa snaží znížiť riziko zlyhania investície výberom vhodných investičných príležitostí s dobrým trhovým potenciálom, kvalitným produktom alebo službou a skúseným tímom, no riziko zlyhania stále existuje.
 2. Cieľové spoločnosti spravidla poskytujú určité štandardné záruky vzťahujúce sa na ich pôsobenie do času získania investície, napríklad s ohľadom na ich plnenie daňových a odvodových povinností, zákonných povinností a iných skutočností, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu cieľovej spoločnosti.

+ 7. Je registrácia na platforme záväzná?

Samotná registrácia vás nezaväzuje k žiadnej investícii, no oprávňuje vás informovať sa o investičných príležitostiach. Zároveň tak získate prístup do investičnej komunity Crowdberry a ak sa prihlásite na odber noviniek, dozviete sa aj o našich podujatiach, ktorých sa ako registrovaný užívateľ môžete zúčastniť.

Registrácia však zaväzuje potenciálnych investorov dodržiavať pravidlá používania platformy Crowdberry, vrátane povinnosti mlčanlivosti o informáciách uvedených na platforme, keďže investičné príležitosti prezentované na platforme často obsahujú dôverné informácie o podnikateľských zámeroch. Registráciou investor zároveň berie na vedomie, že v prípade úspešnej kampane investori neplatia Crowdberry žiadne poplatky – poplatky za poradenstvo a úspešnú kampaň uhrádzajú firmy. Napokon, v prípade, že investori získajú výnosy zo svojej investície, Crowdberry si bude za spravovanie investície – účelovej spoločnosti (pozri otázku Prečo používa Crowdberry pre investorov účelovú spoločnosť? a ďalšie nižšie) účtovať 12 % z čistého výnosu investorov (teda po odpočítaní ich pôvodnej investície).

Ako registrovaný užívateľ sa zároveň zaväzujete, že platformu budete používať iba na štandardné investičné účely. Z toho vyplýva, že nesmiete využívať informácie uvedené na platforme na iný účel než investičný, pričom ako poskytovateľ platformy máme výlučné právo rozhodnúť, či užívateľ nezneužíva platformu a informácie na nej uvedené na iné, nelegitímne účely.

Registráciu a svoj účet v Crowdberry môžete kedykoľvek zrušiť; v takom prípade vymažeme vaše osobné údaje z našej platformy. Berte na vedomie, že povinnosť dodržiavať mlčanlivosť pokračuje aj po zrušení registrácie na platforme. Detaily sú uvedené v podmienkach používania služby Crowdberry.

+ 8. Ako sa dozviem o novinkách na platforme a o podujatiach, ktoré organizuje Crowdberry?

Ak máte záujem o novinky na platforme, účasť na podujatiach organizovaných Crowdberry a o iných novinkách od Crowdberry, pozývame vás registrovať sa na odber noviniek prostredníctvom webstránky crowdberry.eu na tomto odkaze. Odber noviniek je zadarmo a možno ho kedykoľvek zrušiť. Detailné podmienky ochrany súkromia sú uvedené na odkaze: Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

+ Investičný proces

+ 9. Môžete mi prosím poslať návod, ako investovať prostredníctvom Crowdberry?

Prvým krokom je registrácia na platforme

Pri registrácii vám odporúčame prečítať si, aké sú riziká, a podrobne sa oboznámiť s podmienkami používania platformy a služby Crowdberry, ako aj s podmienkami ochrany súkromia.

Investovať na platforme je možné po registrácii na webe, vďaka ktorej získate prístup k jednotlivým investičným príležitostiam (ktoré prešli úzkym výberom) a podujatiam, ktoré pre investorov a firmy organizujeme. V prípade, že sa rozhodnete investovať, zároveň získavate podporu pri transakcii (pracujeme s renomovanými právnymi kanceláriami) aj po transakcii (ďalšia spolupráca s firmou, kontrola podmienok investície atď.)

Zoznam investičných príležitostí

Ďalším krokom je prezrieť si zoznam investičných príležitostí a vybrať si tie, ktoré vám najviac vyhovujú – či už z pohľadu segmentu, činnosti spoločnosti, jej úspechov a pod., tak aj z pohľadu očakávaných výnosov a rizík (pri startupoch sa očakávajú vyššie výnosy ale aj vyššie riziká, pri nehnuteľnostiach sú riziká aj výnosy nižšie, ale na druhej strane často vyplácajú ročné dividendy).

Investori by mali zohľadniť diverzifikáciu portfólia, o ktorej hovoríme v otázke Ak sú start-upy alebo investovanie vo všeobecnosti rizikové a bez záruk, ako môžem svoje riziko znížiť?. Bežná kampaň je otvorená medzi 3 ‒ 6 mesiacmi.

V prípade, že vás niektorý projekt zaujme – nezáväzné prejavenie záujmu o investičnú príležitosť

Pri firme, ktorá sa vám páči, môžete nezáväzne prejaviť záujem kliknutím na „Mám záujem“, čím získate prístup ku všetkým investičným dokumentom – dozviete sa viac o firme (biznis pláne, stratégii, rizikách, výskume trhu a pod.) a právnych podmienkach investície. Prejavenie záujmu o investičnú príležitosť je nezáväzné a môžete ho odvolať bez sankcií. Ak po preštudovaní investičnej dokumentácie chcete investovať, stačí potvrdiť záujem na platforme (stále nezáväzný krok), tím Crowdberry vám pošle príslušnú vzorovú právnu dokumentáciu a informácie o postupe v prípade konkrétnej investície. Počas celého procesu je možné prediskutovať detaily s naším tímom.

Spolu so vzorovou právnou dokumentáciou vám Crowdberry tím pošle aj odkaz na vyplnenie dodatočných osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie investície, pretože ich vyžadujú platné právne predpisy (súvisia so zápisom do obchodného registra, zmluvnými náležitosťami a pod.). Po získaní osobných údajov vám pošleme vyplnenú zmluvnú dokumentáciu určenú pre vás. Až podpísaním dokumentácie sa zaväzujete poskytnúť investíciu, a to spravidla do 5 dní od podpísania dokumentácie. Dokumentácia obsahuje detailné inštrukcie o ďalšom postupe.

+ 10. Aký je postup v prípade, že sa indikovalo viac finančných prostriedkov, ako je požadovaná investícia?

Investori sú oprávnení odstúpiť, resp. nezrealizovať investíciu kedykoľvek až do bodu podpísania transakčných zmlúv, hoci je na platforme uvedená určitá výška prejaveného záujmu od investorov. Z tohto dôvodu zbierame indikácie aj nad uvedenú cieľovú sumu. Zároveň do investičného procesu niekedy vstupujú profesionálni investori, ktorých investícia sa nemusí nutne okamžite prejaviť na platforme Crowdberry. Napokon platí, že pri niektorých investičných príležitostiach, najmä takých, ktoré dokážu flexibilne škálovať svoj podnikateľský plán, je povolený „overfunding“ aj nad 100 % pôvodnej cieľovej výšky.

+ 11. Ako prebieha uzavretie zmluvy?

Ak sa na platforme zaregistrujete a vyberiete si spoločnosť, do ktorej chcete investovať, môžete prejaviť váš záujem investovať, čím sa vám sprístupnia investičné materiály. Túto investičnú dokumentáciu si treba dôkladne prečítať. Obsahuje detaily o firme, jej plánoch, biznis pláne, rizikách investície a možnom (očakávanom) výnose. Ak aj po prečítaní chcete investovať, potvrdíte váš záujem investovať a vo chvíli, keď sa investičná príležitosť začne uzatvárať, investičný manažér konkrétnej investičnej príležitosti vás bude kontaktovať s návrhom zmluvy. Ku každej investičnej príležitosti existuje špecifická zmluvná dokumentácia, ktorá sa podpisuje. K nej dostanete zároveň aj pokyny, ktoré ďalšie úkony treba vykonať (niektoré podpisy je nutné overiť u notára, na matrike, magistráte alebo inom podobnom mieste (napr. Czech pointe)).

Investičná dokumentácia vo vzťahu Crowdberry – účelová spoločnosť – Investor je generická a používa sa pre všetky investičné príležitosti v štandardizovanom znení s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré sa prispôsobujú na mieru konkrétnej príležitosti, a term sheetu – teda podmienok financovania cieľovej spoločnosti. Term sheet sa pripravuje vždy na mieru konkrétnej príležitosti, avšak spravidla obsahuje veľmi podobné ochranné ustanovenia pre investorov a podmienky čerpania investície.

+ 12. Dokedy musím previesť peňažné prostriedky?

Investované prostriedky treba previesť do 5 dní od uzatvorenia zmluvnej dokumentácie.

+ 13. Čo sa stane, ak sa nenaplní požadovaná suma investície?

Ak sa nevyzbiera aspoň minimálna časť cieľovej sumy podľa podmienok konkrétnej investičnej príležitosti, investícia sa neuskutoční. Proces funguje tak, že investori najprv na stránke nezáväzne prejavia svoj záujem. Vo chvíli, keď je výška celkového prejaveného záujmu dostatočná, sa spustí proces uzatvárania investície, keď sa investor rozhodne záväzne pristúpiť k investícii, podpíše potrebné dokumenty a prevedie peňažné prostriedky. Ak sa nevyberie cieľová suma, všetky prostriedky sa investorom vrátia a investícia sa neuskutoční. Náklady spojené s vrátením investícií uhrádza Crowdberry.

+ 14. Čo ak sa nestihnem zúčastniť investičnej príležitosti?

Ak sa nestihnete zúčastniť investičnej príležitosti, ozvite sa zodpovednému Crowdberry manažérovi investičnej príležitosti, ktorý má najaktuálnejšie informácie. V niektorých investíciách je možné doinvestovanie, ak sa kampaň ukončí pri dosiahnutí 80 % cieľovej sumy (a to až do 100 % cieľovej sumy).

+ Výnosy

+ 15. Aké priemerné výnosy môže investor očakávať?

 1. V prvom rade platí, že každý potenciálny výnos je z povahy investícií spojený s určitým rizikom. Tiež platí, že čím vyšší výnos sa projektuje v rámci podnikateľského plánu, tým vyššie riziko je spravidla s danou investíciou spojené.
 2. Priemerné výnosy, ktoré spoločnosti vo svojich plánoch uvádzajú, sú veľmi závislé od trhového segmentu a ich biznis modelov, ktoré si plánujú. My pomáhame spoločnostiam formulovať realistické očakávania ohľadom ich trhového potenciálu, nákladovej štruktúry, potenciálnych rizík, konkurencie a pod.
 3. Priemerné výnosy, ktoré sú obvyklé v menej rizikových segmentoch (najmä u realitných projektov a malých a stredných podnikov), vychádzajú z dlhodobého sledovania trhu a z reálne vykázaných a podložených údajov od spoločností, ktoré na trhoch pôsobia. Očakávať trhové výnosy je realistické, ak sa danej spoločnosti bude dariť priemerne s ohľadom na trh.
 4. V prípade startupov vychádza projektovanie výnosov z ohodnotenia porovnateľných startupov, ktoré sa neskôr predali alebo realizovali iné formy výnosov (napríklad vyplácali podiely na zisku).
 5. Žiadne spoločnosti by zásadne nemali sľubovať alebo garantovať výnosy pre investorov – podnikanie je inherentne riziková činnosť, preto nemožno dávať žiadne záruky.

+ 16. Aký je rozdiel medzi očakávaným a požadovaným výnosom?

Pri vyhodnocovaní investičných príležitostí pri každom z daných segmentov (startup, MSP, reality) Crowdberry požaduje od investičných príležitostí pre investorov určitú výšku výnosu úmernú k rizikovému profilu danej investície. Takýto výnos sa označuje ako požadovaný výnos (required rate of return). Očakávaný výnos je zasa výnos, ktorý daná spoločnosť – investičná príležitosť – očakáva v rámci svojho podnikateľského plánu. Crowdberry vyberá iba také investičné príležitosti, pri ktorých sa očakávaný výnos približuje alebo rovná požadovanému výnosu pre každý segment jednotlivo. Interval požadovaného výnosu je možné nájsť pri každej investičnej príležitosti na platforme www.crowdberry.eu.

+ 17. Prečo sú rozdiely vo výnosoch, ktoré jednotlivé investičné príležitosti očakávajú vo svojich podnikateľských plánoch?

 1. V prvom rade sú očakávané výnosy závislé od segmentu, v ktorom sa investícia realizuje. Startupy, teda začínajúce a spravidla vysoko inovatívne spoločnosti, pôsobia na trhu s vysokým rizikom, že sa ich podnikateľský zámer nepodarí naplniť podľa ich predstáv alebo vôbec nie. Z toho dôvodu by mal každý investor požadovať relatívne vysoké výnosy vzhľadom na riziko, teda vyššie výnosy ako v prípade iných segmentov, ktoré predstavujú nižšie riziko straty alebo znehodnotenia investície.
 2. Segmenty s relatívne nižším rizikom sú tradične podnikateľské zámery v oblasti nehnuteľností, pri ktorých sa investuje do hmotných aktív. Relatívne menšie riziko so sebou prinášajú aj zabehnuté malé a stredné podniky s preukázanou podnikateľskou históriou, a to práve preto, že na základe ich histórie sa predpokladá, že už prekonali viaceré riziká zlyhania. Pri investíciách v týchto segmentoch sa preto zároveň typicky požaduje nižší očakávaný výnos.

+ 18. Od čoho sú závislé výnosy?

Výnosy sú závislé od viacerých faktorov, spravidla najmä od rizikovosti investície, segmentu investície, trhového potenciálu a pod. Samotný očakávaný výnos tak možno chápať z dvoch uhlov pohľadu:

 1. Cieľová spoločnosť – investičná príležitosť – má určitý podnikateľský zámer, na základe ktorého sa očakáva, že sa na trhu podarí dosiahnuť určitý úspech, teda aj určitý výnos. Ide o hypotetický výnos založený na predpoklade, že firme sa podarí zrealizovať jej podnikateľský zámer podľa plánu. Cieľová spoločnosť ho môže buď prekonať a dosiahnuť vyššie výnosy, alebo dosiahnuť len časť predpokladaných výnosov, alebo úplne zlyhať a zbankrotovať.
 2. Z druhého uhla pohľadu možno chápať očakávané výnosy ako štandardný výnos, ktorý by mal investor očakávať pri určitom segmente trhu – ide o výnosy, ktoré sa spravidla v priemere dosahujú v iných obchodných spoločnostiach za dlhšie obdobie v danom segmente. Takto chápaný očakávaný výnos predstavuje určitý štandard, ktorý by mali investičné zámery mať ako minimálnu ambíciu dosiahnuť alebo prekonať, avšak za dodržania realistických predpokladov a pri štandardnej miere rizika.

+ 19. Ako mi bude vyplatený výnos z investície?

Crowdberry sa postará o štandardné a daňovo výhodné vyplácanie výnosov v prospech vás a ďalších investorov. Očakávané výnosy sa budú vyplácať najčastejšie v nasledujúcich prípadoch:

Celkový predaj podielov cieľovej spoločnosti

Účelová spoločnosť predá svoje podiely v cieľovej spoločnosti spolu s ostatnými spoločníkmi a zakladateľmi cieľovej spoločnosti a tieto kúpi strategický kupec alebo investor, prípadne konkurencia.

Čiastočný predaj podielov

Účelová spoločnosť predá časť alebo celý svoj podiel v cieľovej spoločnosti, napr. v prípade, ak o kúpu podielov budú mať záujem investori tretích strán alebo samotná cieľová spoločnosť odkúpi podiely naspať.

Vyplácanie podielu na zisku / dividendy účelovej spoločnosti zo strany cieľovej spoločnosti

Vo všetkých prípadoch bude účelová spoločnosť vyplácať vám a ďalším investorom výnosy z týchto príjmov štandardným a daňovo optimalizovaným spôsobom. Možností je niekoľko, najpravdepodobnejším scenárom je však výplata dividendy po prevedení výnosov z cieľovej spoločnosti na účelovú spoločnosť. Ak bude účelová spoločnosť držať aspoň 10-percentný podiel v cieľovej spoločnosti po dobu aspoň 24 mesiacov, výnosy nebudú zdaňované na úrovni účelovej spoločnosti, ale až u samotných investorov. Pre investorov tak investovanie prostredníctvom účelovej spoločnosti pri dodržaní hore uvedených podmienok znamená možnú daňovú úsporu vo výške aktuálnej sadzby 21% z výnosov, ktorú zabezpečí účelová spoločnosť a ktorá bude následne vyplatená investorom.[1]

Dividenda sa potom zdaní zrážkovou daňou z príjmov vo výške 7 % (pre investora – fyzickú osobu). V prípade investora – právnickej osoby – táto osoba zdaní svoje výnosy vo vlastnej réžii.

+ Poplatky

+ 20. Vyberáte vstupné poplatky?

Nie, Crowdberry si neúčtuje žiadne vstupné ani výstupné poplatky spojené s registráciou na platforme – používanie platformy je bezplatné. Crowdberry získava svoje príjmy z konzultačných služieb poskytnutých firmám a z úspešných kampaní ako percentá zo zaisteného kapitálu a taktiež z úspešného zhodnotenia investícií Crowdberry investorov.

+ 21. Čakajú ma iné poplatky?

Ak sa rozhodnete investovať, Crowdberry vám neúčtuje žiadne poplatky – celá vami investovaná suma bude investovaná do cieľovej spoločnosti.

S niektorými typmi investícií však môžu byť spojené poplatky tretích strán, napríklad poplatky spojené s otvorením a vedením účtu majiteľov cenných papierov, prípadne poplatky spojené s prevodom vašich podielov – tieto poplatky vám bude účtovať priamo spoločnosť, ktorá vám danú službu dodá. Spravidla však ide o relatívne nízke poplatky vo výške desiatok eur – napríklad pri otvorení účtu majiteľa cenných papierov sa platí 20 EUR a za jeho vedenie cca 25 až 30 EUR ročne, a to pre viacero investícií prostredníctvom platformy až do prekročenia určitého, relatívne väčšieho objemu investícií.

Crowdberry účtuje poplatky firmám, nie investorom. V prípade, že investori získajú výnos zo svojej investície, Crowdberry si bude za spravovanie investície – účelovej spoločnosti (pozri otázku otázku Prečo používa Crowdberry pre investorov účelovú spoločnosť? a ďalšie nižšie) účtovať 12 % z čistého výnosu investorov (teda po odpočítaní ich pôvodnej investície). Crowdberry spravuje investície účelovej spoločnosti na vlastné náklady a je motivované pozitívnym finančným výnosom investorov, takže vlastne zdieľa časť rizika s investormi. V rámci spravovania investície nielenže administruje formálne úkony vo vzťahu k účelovej spoločnosti, ale aj zastupuje investorov v orgánoch cieľovej spoločnosti.

+ Riziká

+ 22. Sú s investovaním spojené nejaké riziká?

Áno, samozrejme, s každou investíciou sú spojené riziká. Investovanie, nielen s podporou Crowdberry, predstavuje pre investorov riziká, vrátane rizika likvidity/ilikvidity, nevyplácania dividend/podielov na zisku, straty investície, zriedenia investície, a malo by tvoriť iba časť diverzifikovaného investičného portfólia investora. Služba Crowdberry je určená investorom - klientom, ktorí musia byť dostatočne spôsobilí tieto riziká poznať, pochopiť a vyhodnotiť a s týmto vedomím slobodne na základe svojich vedomostí, skúseností a finančných schopností urobiť investičné rozhodnutia na vlastnú zodpovednosť a riziko. Detailnejší opis jednotlivých rizík je uvedený v časti Varovanie o rizikách na webstránke Crowdberry.eu. – prosíme, aby ste mu venovali dostatočný čas a pozornosť, prípadne ho konzultovali s profesionálnymi poradcami.

+ 23. Ak sú startupy a investovanie vo všeobecnosti rizikové a bez záruk, ako môžem znížiť svoje riziko?

Základná metóda znižovania rizika spočíva v diverzifikácii portfólia investora. Diverzifikácia portfólia znamená rozdelenie sumy, ktorú investor plánuje investovať, do viacerých druhov aktív – od relatívne nízko rizikových (s potenciálne nízkym výnosom), ako sú napríklad nehnuteľnosti a rôzne podielové fondy s mierne rizikovým profilom, cez stredne rizikové, ako sú malé a stredné podniky, až po vysoko rizikové (s potenciálne vysokým výnosom), napríklad startupy.

Investor by mal investovať do vysoko rizikových tried aktív iba menšiu časť plánovanej sumy, spravidla do 10 % z celkového investičného portfólia. Napokon v rámci jednotlivých druhov aktív, napríklad startupy, by investor mal plánovanú sumu rozdeliť do viacerých spoločností. Limituje sa tak potenciálna strata investora v prípade zlyhania spoločnosti. Navyše v prípade úspechu iných investorom podporených spoločností sa z tohto úspechu kompenzujú prípadné straty pri zlyhaní iných investorom podporených spoločností.

+ 24. Aké sú riziká, keď sa nenaplní podnikateľský zámer?

 1. Každá investícia so sebou prináša riziká, pretože investícia je viazaná na riziko podnikania. Zároveň platí, že investícia do vlastného kapitálu a obchodných spoločností je už podľa definície rizikovejšia ako iné typy investícií (napr. pôžička), lebo investori investujúci do vlastného kapitálu dostávajú v prípade bankrotu spoločnosti plnenie až po uspokojení všetkých veriteľov spoločnosti.
 2. S akýmikoľvek investíciami (osobitne do vlastného kapitálu) sú spojené aj riziká absolútnej straty investovaných prostriedkov – spoločnostiam skrátka nemusí vyjsť ich podnikateľský zámer, následkom čoho pri likvidácii spoločnosti neostane kapitál na uspokojenie spoločníkov (akcionárov).
 3. Našou úlohou pri poradenstve spoločnostiam je v prvom rade spolupracovať iba so spoločnosťami, ktorých trhový potenciál a spoločenský prínos je s určitou mierou pravdepodobnosti overiteľný a realistický. Zároveň sa usilujeme spoločnostiam pomôcť znižovať a minimalizovať ich podnikateľské riziká vhodným poradenstvom, marketingovou podporou, či relevantnými kontaktmi. Riziko straty však nemožno vylúčiť.

+ 25. Čo ovplyvňuje realizovateľnosť zámerov cieľových spoločností?

Na realizovateľnosť týchto zámerov vplýva veľa faktorov, mnohé sú mimo moci cieľovej spoločnosti, Crowdberry či investorov, napríklad pokles výkonnosti celej ekonomiky, nová regulácia trhu alebo vplyv vyššej moci. Okrem toho väčšina startupov je závislá od toho, či sa im podarí získať ďalšie rozvojové financovanie v ďalšom investičnom kole. Väčšina startupov totiž počíta s viacerými investičnými kolami, v ktorých postupne rozvíja a posilňuje ďalšie aspekty svojho podnikania.

+ 26. Čo ak sa investícia nevydarí?

Existuje riziko, že cieľovej spoločnosti sa nebude dariť a prestane efektívne vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. K ukončeniu fungovania cieľovej spoločnosti môže dôjsť v zásade v dvoch prípadoch: (1) Cieľová spoločnosť sa dostane do predĺženia, teda do situácie, keď jej záväzky budú presahovať hodnotu jej majetku. (2) Cieľová spoločnosť bude mať viac majetku ako záväzkov a valné zhromaždenie cieľovej spoločnosti rozhodne o ukončení jej fungovania.

 1. V prípade, že cieľová spoločnosť bude predĺžená, dôjde ku konkurzu za predpokladu, že cieľová spoločnosť bude mať majetok postačujúci aspoň na úhradu nákladov na konkurz. V tomto scenári je nepravdepodobné, že by investori získali aspoň časť svojich investícií naspäť. V extrémnom prípade, keď cieľová spoločnosť nebude mať dostatok majetku ani na úhradu nákladov konkurzu, dôjde k zastaveniu konkurzu. V takom prípade účelová spoločnosť musí odpísať stratu a investori ostanú akcionármi prázdnej účelovej spoločnosti, ktorú Crowdberry na svoje náklady zlikviduje. V tomto negatívnom scenári investori strácajú až 100 % svojej investície.
 2. V prípade, že cieľová spoločnosť bude mať majetok prevyšujúci výšku jej záväzkov, dôjde ku konkurzu a následnej likvidácii cieľovej spoločnosti. Prípadný likvidačný zostatok po uspokojení veriteľov sa rozdelí medzi akcionárov/spoločníkov cieľovej spoločnosti, takže svoj podiel dostane aj účelová spoločnosť.

+ Spravovanie podielov

+ 27. Je možné kedykoľvek predať svoj podiel?

Ak sa investor rozhodne previesť svoj podiel v účelovej spoločnosti, môže tak urobiť za predpokladu, že si nájde kupujúceho. Prevod podielu v účelovej spoločnosti v takom prípade podlieha súhlasu valného zhromaždenia účelovej spoločnosti. Vy a tiež ostatní investori máte predkupné právo na podiel účelovej spoločnosti ostatných investorov. Navyše majitelia cieľovej spoločnosti majú taktiež predkupné právo na tento podiel, prípadne aj na podiel v cieľovej spoločnosti, ktorý účelová spoločnosť predáva. Tieto práva sú zakotvené v stanovách účelovej spoločnosti. Berte preto na vedomie, že prevod podielov v účelovej spoločnosti je obmedzený týmito súhlasmi.

Zároveň platí, že ak chcete previesť svoj podiel na svoju blízku (rodinného príslušníka) alebo spriaznenú osobu (vašu firmu), môžete tak urobiť, pričom valné zhromaždenie účelovej spoločnosti vám udelí súhlas. Tieto prevody sa budú uskutočňovať raz ročne.

Všeobecne platí, že každý investor do startupov, ale aj do malých a stredných podnikov, ktorých akcie sa neobchodujú na regulovanom trhu, musí počítať s tým, že likvidita, teda schopnosť predať akcie týchto spoločností bez poklesu alebo straty hodnoty, v krátkom časovom horizonte je výrazne obmedzená. Platí, že všetky investície na Crowdberry sú vysoko ilikvidné. Existuje iba veľmi obmedzený sekundárny trh pre podiely v spoločnostiach – startupoch. To znamená, že je nepravdepodobné, že sa investorovi podarí predať jeho podiely v týchto spoločnostiach, dokým príslušnú spoločnosť nekúpi iná spoločnosť alebo dokým príslušná spoločnosť nebude uvedená na burzu. Aj v prípade úspešných spoločností – startupov - môže trvať roky, kým sa uskutoční ich uvedenie na burzu alebo kým ich nekúpi iná spoločnosť a kým sa daná investícia zhodnotí.

Hoci je likvidita podielov v segmente malých a stredných podnikov a nehnuteľností relatívne vyššia ako v prípade startupov, je stále významne obmedzená. Toto obmedzenie vychádza najmä z ekonomickej povahy týchto investícií a kapacity kapitálových trhov na Slovensku a v Čechách.

+ 28. Mám právo na spätný predaj podielov?

Vo väčšine investičných príležitostí nemáte právo na spätný predaj podielov zakladateľom alebo Crowdberry. Právo spätného predaja sa veľmi výnimočne používa pri malých a stredných podnikoch, prípadne pri investíciách do realitných projektov – v takom prípade je táto informácia výslovne uvedená v informáciách o investičnej príležitosti.

+ 29. Existuje sekundárny trh týchto podielov?

Sekundárny trh podielov v malých a stredných podnikoch, realitných investičných príležitostiach a startupoch existuje, je však pomerne obmedzený. Crowdberry ochotne poskytne kontakt na perspektívnych záujemcov o kúpu podielov zo svojej databázy kontaktov profesionálnych investorov. Zároveň však nepredpokladáme, že individuálny predaj podielov by mal byť hlavnou metódou získania výnosov z investície. Ak zamýšľate individuálne predať svoj podiel v spoločnosti, berte do úvahy, že investície prostredníctvom Crowdberry predpokladajú realizáciu výnosov spravidla nasledujúcimi spôsobmi:

 1. V prípade realitných projektov sa predpokladá, že výnosy budú pochádzať najmä z vyplácania podielu na zisku (dividend), no taktiež môže dôjsť k predaju realitnej investičnej príležitosti profesionálnym investorom (fondom a pod.).
 2. V prípade zabehnutých a expandujúcich malých a stredných podnikov očakávame výnosy z podielu na zisku (dividend), prípadne zo spätného odkúpenia podielov zakladateľmi. Môže dôjsť aj k predaju spoločnosti alebo projektu profesionálnemu investorovi – investičnému fondu – alebo privátnemu investorovi.
 3. V prípade startupov očakávame výnosy najmä z predaja podielov všetkých investorov cieľovej spoločnosti profesionálnemu investorovi – fondu – alebo konkurenčnej spoločnosti, alebo inej spoločnosti, ktorá konsoliduje synergické podnikateľské aktivity.

Spravidla tak v oboch prípadoch pôjde skôr o organizovaný predaj väčšiny alebo všetkých podielov v danej spoločnosti – nepredpokladá sa, že by investori mali záujem individuálne predávať svoje podiely. Ak chcú predávať svoje podiely individuálne, platia obmedzenia uvedené v otázke vyššie: Je možné kedykoľvek predať svoj podiel?

V takom prípade treba vziať do úvahy, že na Slovensku a do veľkej miery aj v Českej republike existuje vo všeobecnosti veľmi obmedzený sekundárny trh pre menšie podiely v malých a stredných podnikoch, realitných projektoch a ešte obmedzenejší sekundárny trh pre podiely v spoločnostiach – startupoch. To znamená, že je nepravdepodobné, že sa investorovi podarí predať jeho podiely v týchto spoločnostiach, dokým spoločnosť nebude kúpená inou spoločnosťou alebo dokým nebude uvedená na burzu. Aj v prípade úspešných spoločností – startupov - môže trvať roky, kým sa uskutoční uvedenie na burzu alebo kúpa inou spoločnosťou a kým sa daná investícia zhodnotí. Žiaľ, nemožno sa spoliehať na to, že existuje sekundárny trh podielov v startupoch – ide vždy o vysoko individuálne investičné rozhodnutia osôb, ktoré majú záujem sekundárne odkúpiť podiel v startupe.

Sekundárny trh podielov malých a stredných podnikov je síce o niečo likvidnejší ako v prípade startupov, stále je však obmedzený a nedá sa predvídať, ako ľahko alebo ťažko sa vám podarí získať kupca vášho podielu.

Crowdberry neponúka akcie prijaté na regulovaný trh (napr. akcie obchodovateľné na burze cenných papierov) ani neorganizuje takýto trh – všetky investície sú organizované ako privátne investície.

+ Štruktúra investície – viac o Crowdberry účelovej spoločnosti

+ 30. Prečo používa Crowdberry pre investorov účelovú spoločnosť?

Investovanie do cieľových spoločností na Crowdberry sa realizuje prostredníctvom účelových spoločností – investor sa tak stane spolu s ostatnými investormi spoločníkom účelovej spoločnosti, ktorá sa potom stane spoločníkom a investorom v cieľovej spoločnosti.

Účelová spoločnosť – vo forme jednoduchej spoločnosti na akcie na Slovensku alebo s.r.o. v Českej republike – je nástrojom, vďaka ktorému sa môžete majetkovo podieľať na cieľovej spoločnosti. Cieľovou spoločnosťou rozumieme spoločnosť, ktorá hľadá investíciu na plnenie investičného zámeru. Účelová spoločnosť spája ďalších investorov, ako ste vy, s cieľom zjednodušiť spravovanie vašej investície a investícií ďalších investorov a zároveň vám dať silnejší spoločný hlas pri presadzovaní spoločných záujmov investorov v cieľovej spoločnosti. Spôsob investovania sme v Crowdberry zvolili s cieľom zjednodušiť investovanie desiatkam investorov tak, aby nebola potrebná účasť mnohých investorov na jednom mieste v určenom čase pred notárom.

Účelovú spoločnosť zakladá Crowdberry s cieľom skrátiť administratívne procesy spojené so vznikom spoločnosti, registráciou emisie akcií a ďalších úkonov, ktoré spravidla trvajú niekoľko týždňov až mesiacov. Vďaka tomu je účelová spoločnosť v čase jednotlivých investícií pripravená na použitie.

Crowdberry je pri založení účelovej spoločnosti jej stopercentným spoločníkom, pričom podiely v úplnosti prevedie na investorov podľa pomerov ich investícií. Investícia je následne účelovou spoločnosťou v plnej výške investovaná do cieľovej spoločnosti výmenou za majetkovú účasť (akcie, obchodné podiely).

+ 31. Je účelová spoločnosť fondom? Platí pre účelovú spoločnosť slovenský zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, resp. český zákon č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu?

Účelová spoločnosť nenapĺňa pojmové znaky vzťahujúce sa na investičné fondy regulované zákonom o kolektívnom investovaní. Účelová spoločnosť je predovšetkým založená výlučne za účelom zjednodušenia administrácie vzťahu investori – cieľová spoločnosť a zjednotenia a zosilnenia ich pozície a hlasu v cieľovej spoločnosti a nie za účelom diverzifikácie portfólia a znižovania rizika, či realizácie investičnej stratégie. Účelová spoločnosť je vždy založená iba za účelom investovania do jednej cieľovej spoločnosti. Z týchto dôvodov účelová spoločnosť nie je fondom podľa zákona o kolektívnom investovaní, ktorý sa na jej fungovanie a správu nevzťahuje. Účelová spoločnosť je v SR regulovaná Obchodným zákonníkom, resp. v ČR Občianskym zákonníkom.

+ 32. Prečo má účelová spoločnosť na Slovensku formu jednoduchej spoločnosti na akcie a v Českej republike formu spoločnosti s ručením obmedzeným?

Účelová spoločnosť má na Slovensku právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie (JSA), ktorá je novou obchodnou spoločnosťou v slovenskom právnom poriadku od 1.1.2017. JSA vznikla práve za účelom zjednodušenia flexibilného investovania do podnikateľských nápadov; JSA je kapitálovo nenáročná (nízke základné imanie), relatívne flexibilná z pohľadu vnútornej štruktúry a umožňuje vhodne nastaviť vzťahy medzi investormi.

V Českej republike využíva Crowdberry na spájanie investorov klasickú spoločnosť s ručením obmedzeným (SRO), nakoľko česká právna úprava umožňuje podobnú štruktúru a má podobné výhody ako v prípade slovenskej JSA. S účinnosťou nového občianskeho zákonníka a zákona o obchodných korporáciách bola právna úprava s.r.o. pozmenená a vďaka väčšej zmluvnej slobode je možné spoločnosť dobre upraviť podľa individuálnych požiadaviek. Účelová spoločnosť, či už vo forme JSA alebo SRO, je prispôsobená tak, aby lepšie napĺňala svoj účel spájania investorov a zároveň poskytla primeranú ochranu vašich práv a práv ostatných investorov.

+ 33. Aké orgány má účelová spoločnosť?

Účelová spoločnosť, či už vo forme SRO alebo JSA, má nasledovné orgány:

Valné zhromaždenie pozostávajúce z akcionárov v prípade JSA alebo spoločníkov v prípade SRO účelovej spoločnosti, teda vás a ďalších investorov. Valné zhromaždenie je suverénnym orgánom a o väčšine vecí rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov/spoločníkov, pričom výška hlasov akcionárov a spoločníkov je priamo závislá od výšky ich investície. Sú teda proporčne zastúpení. Zásadné rozhodnutia sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou všetkých akcionárov/spoločníkov. Valné zhromaždenie sa musí uskutočniť aspoň raz ročne, pričom hlasovanie môže prebehnúť aj on-line . Pre viac informácií o fungovaní valného zhromaždenia pozri stanovy účelovej spoločnosti – Príloha 1 k Zmluve o prevode akcií (obchodného podielu).

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom účelovej spoločnosti v právnej forme JSA a koná v jej mene. V prípade SRO je štatutárnym orgánom konajúcim v mene SRO konateľ (česky jednatel). Funkciu predstavenstva, resp. konateľa štandardne vykonáva osoba, ktorú nominuje Crowdberry.

+ 34. Ako je to so záväzkami a nákladmi účelovej spoločnosti?

Účelová spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov svojím majetkom. Akcionári neručia za záväzky účelovej spoločnosti tretím osobám. Účelová spoločnosť nebude tvoriť žiadne náklady spojené so svojou obchodnou prevádzkou, vrátane miezd, nájmu, odvodov a pod. Účelová spoločnosť bude tvoriť iba zákonné náklady a tie náklady, ktoré sú priamo spojené s udržaním alebo zhodnotením aktív (podieloch na cieľovej spoločnosti), a to v minimálnej možnej miere.

Obvyklé náklady spojené s prevádzkou účelovej spoločnosti uhrádza (priamo) Crowdberry. Obvyklé náklady sú najmä náklady spojené s vedením účtovníctva, zákonných registrov akcionárov a vznikom a zánikom účelovej spoločnosti.

Účelová spoločnosť však nebude mať iné príjmy (než prípadné príjmy zo zhodnotenia investície), preto môže nastať situácia, keď investori budú musieť prispieť na chod účelovej spoločnosti v prípadoch nepredvídateľných výdavkov. Rozhodnutie o tom, či budú prispievať na nepredvídateľné výdavky, prijmú podľa väčšinového princípu investori v rámci účelovej spoločnosti. Viac informácií o výdavkoch je uvedených v dokumente Mandát (uzatvorený medzi účelovou spoločnosťou a Crowdberry) – tento dokument vám poskytneme v prípade vášho záujmu investovať do konkrétnej spoločnosti predtým, ako sa rozhodnete investovať.

Zároveň však platí, že príspevky na nepredvídateľné výdavky účelovej spoločnosti sa budú deliť proporčne medzi investorov podľa výšky ich investície. Mimoriadne a neočakávané náklady môžu zahŕňať napríklad novú daň uvalenú na obchodné spoločnosti, prípadne prijatie nejakej novej registračnej povinnosti, no môže ísť aj o náklady na právne služby, ak sa účelová spoločnosť bude nútená súdiť. Mnohé z týchto nákladov sú však relatívne nižšie pre celú investorskú skupinu, než keby ich investori realizovali samostatne kvôli úspore z rozsahu (napr. právne náklady). Ide však o pomerne málo pravdepodobné scenáre, aj keď môžu nastať. V takom prípade investor, ktorý bude vlastniť 1 % akcií účelovej spoločnosti, bude participovať na výdavkoch vo výške 1 %.

+ 35. Ako sú spravované účelové spoločnosti?

Účelové spoločnosti, či už v právnej forme JSA na Slovensku alebo SRO v Českej republike, sú navrhnuté tak, aby vás počas životného cyklu investície zaťažovali čo najmenej. Spravovanie a plnenie zákonných náležitostí účelových spoločností bude za vás a ďalších investorov vykonávať Crowdberry na základe mandátu. Pôsobenie v orgánoch cieľovej spoločnosti (valné zhromaždenie, dozorná rada) a výkazy pre investorov bude za vás a ďalších investorov v účelovej spoločnosti mať na starosti nominovaná osoba zo strany Crowdberry. V prípade zásadných rozhodnutí na úrovni cieľovej spoločnosti bude nominovaná osoba žiadať o súhlas investorov.

+ 36. Aké práva budem mať ako investor vo vzťahu k účelovej spoločnosti?

Investori budú mať nasledovné práva vo vzťahu k účelovej spoločnosti a predstavenstvu účelovej spoločnosti:

 1. Právo požadovať informácie a vysvetlenia o záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti.
 2. Právo hlasovať na valnom zhromaždení, vrátane zmeny členov predstavenstva (Crowdberry).
 3. Právo podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

+ 37. Aké práva budem mať ako investor vo vzťahu k cieľovej spoločnosti?

Investori budú mať vo vzťahu k cieľovej spoločnosti prostredníctvom účelovej spoločnosti (detailnejší popis je uvedený v Podmienkach financovania cieľovej spoločnosti) nasledovné práva:

 1. Účelová spoločnosť bude pôsobiť ako významný akcionár/spoločník v cieľovej spoločnosti, spravidla ako dominantný investor s právom veta v kľúčových veciach týkajúcich sa ochrany poskytnutého financovania. Súhlasu účelovej spoločnosti tak spravidla bude podliehať zlúčenie, rozdelenie a reorganizácia cieľovej spoločnosti, rušenie, likvidácia a reštrukturalizácia cieľovej spoločnosti, výplata dividend/podieloch na zisku cieľovej spoločnosti, zmena stanov a spoločenskej zmluvy cieľovej spoločnosti, zvýšenie základného imania cieľovej spoločnosti, menovanie/voľba členov štatutárnych, výkonných a dozorných orgánov cieľovej spoločnosti a ďalšie významné rozhodnutia.
 2. Poskytnutie financovania sa spravidla realizuje vo viacerých tranžiach, pričom ďalšie tranže sú poskytnuté až potom, čo cieľová spoločnosť splní predpísané vopred dohodnuté míľniky.
 3. Účelová spoločnosť bude (spolu)nominovať člena(ov) dozornej/správnej rady cieľovej spoločnosti, pričom túto úlohu budú vykonávať zástupcovia Crowdberry, ak sa investori nedohodnú na úrovni účelovej spoločnosti inak. Dozorná/správna rada na úrovni cieľovej spoločnosti má významné kontrolné práva vo vzťahu k výkonnému manažmentu cieľovej spoločnosti idúce nad rámec obchodného zákonníka.
 4. Účelová spoločnosť bude mať, rovnako ako ostatní akcionári/spoločníci cieľovej spoločnosti, ďalšie akcionárske práva, napríklad predkupné právo na podiely ostatných akcionárov/spoločníkov cieľovej spoločnosti, prednostné právo vložiť nový vklad do cieľovej spoločnosti, právo pridať sa k prevodu alebo právo požadovať prevod od ostatných akcionárov/spoločníkov cieľovej spoločnosti v prípade existujúcej ponuky na odkúpenie podielov cieľovej spoločnosti.
 5. Účelová spoločnosť bude mať právo na pravidelné informácie a výkazy idúce nad rámec požadovaný podľa obchodného zákonníka.

+ 38. Čo sa stane s účelovou spoločnosťou po naplnení jej účelu?

V prípade odpredaja všetkých podielov, resp. majetkových hodnôt cieľovej spoločnosti sa účelová spoločnosť štandardným a daňovo optimalizovaným procesom zlikviduje, pričom bude v prospech vás a ďalších investorov vyplatený zvyšok výnosov, ktoré v predošlom procese ešte neboli vyplatené.

+ PRE FIRMY

+ 39. Ako sa firma môže prihlásiť?

Pri výbere firiem, ktoré našim investorom predstavíme na platforme, sme veľmi selektívni, lebo máme záujem na maximalizácii šancí zhodnotiť investorský kapitál pri akceptovateľnej úrovni rizika. Na začiatku preto musíme firmu dobre spoznať, aby sme si overili, že pre našich investorov bude zaujímavá, ale aj naopak, že investícia prostredníctvom Crowdberry je vhodnou voľbou pre firmu. Na to potrebujeme čo najviac informácií o firme – od základného predstavenia a vysvetlenia, čo presne firma robí a prečo verí, že to robí dobre a uspeje. Potrebujeme poznať aj ciele firmy. Od komerčných – ako sú obrat a zisk, ku ktorým vám investícia dopomôže, tak aj nekomerčné – napríklad ako budete expandovať na existujúcich alebo zahraničných trhoch, či plánujete rozširovať sortiment, výrobu, distribučné kanály a pod. Potrebujeme tiež vedieť, koľko finančných prostriedkov potrebujete, na čo ich chcete využiť, kam vás majú posunúť, čo od nich očakávate atď.

Keď nám základné materiály pošlete e-mailom na info@crowdberry.eu alebo nahraním na platforme po registrácii, pozrieme si ich a ak firma spĺňa základné kritériá (má predpoklady rastu, dobrý tím, produkt, zákazníkov, posúva svoje odvetvie a pod.), vo väčšine prípadov sa potom s predstaviteľmi firmy stretneme a preberieme detaily. Vo chvíli, keď sa spoločne rozhodneme, že firmu predstavíme, začne sa proces prípravy štruktúry investície, investičných dokumentov, prezentácii investorom atď.

+ 40. Aké spoločnosti môžu hľadať investíciu s podporou Crowdberry?

Crowdberry sa špecializuje na investície do startupov, ktoré majú prvých platiacich zákazníkov, rozvinutú firemnú infraštruktúru a typicky už aspoň rok za sebou a dve prevádzky, ďalej na investície do rozvinutejších malých a stredných podnikov, ktoré majú tržby aspoň na úrovni 0,5 milióna EUR a dosahujú prevádzkový zisk, a realitné projekty so signifikantnou hodnotou majetku. Crowdberry vylučuje podporu spoločnostiam pôsobiacim v oblasti zbrojárskeho priemyslu, pornografie, hazardu, klonovania a pod. na základe vnútornej politiky Crowdberry.

Crowdberry sa hlási k etickým štandardom v podnikaní a svoje podnikanie má založené na kultúre transparentnosti, nediskriminácii, otvorenej komunikácii, dôvernosti, integrite a profesionalite. Spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré sa hlásia k týmto štandardom, neschvaľujú korupčné správanie a úplatkárstvo a ani dohody, ktoré majú za cieľ obmedziť hospodársku súťaž.

+ 41. Čo získam registráciou ako firma?

Registráciou na platforme nám o sebe dáte vedieť – je to náš prvý komunikačný kanál, vďaka ktorému sa o vás dozvieme. Zároveň sa tím Crowdberry zaväzuje, že informácie, ktoré nám poskytnete, bude považovať za dôverné – registrácia nahrádza dohodu o mlčanlivosti medzi vašou spoločnosťou a Crowdberry. Crowdberry sa bude zaoberať vašou investičnou príležitosťou na základe registrácie. Registrácia nám zároveň umožní vytvoriť špecifický profil vašej investičnej príležitosti a kampane na platforme.

+ 42. K čomu sa zaväzujem registráciou ako firma?

Ak reprezentujete spoločnosť, ktorá sa registruje za účelom vlastnej prezentácie, zaväzujete sa akceptovať, že Crowdberry vám v prípade úspešnej kampane bude účtovať poplatok vo výške určenej Podmienkami používania služby Crowdberry. Navyše, ak ste ako podnikateľ realizovali kampaň na platforme, zrušenie registrácie je závislé od investičného procesu – ak sa už podarilo získať relevantné záväzky na investíciu, Crowdberry vám bude účtovať poplatky za svoje služby. Osobitné podmienky a dohody sú spravidla obsahom osobitnej zmluvy o poskytovaní služieb, ktorej návrh vám pošleme na základe registrácie a predbežného pozitívneho názoru na vhodnosť vašej investičnej príležitosti.

+ 43. Sú moje dôverné informácie v Crowdberry chránené?

Crowdberry sa zaväzuje mlčať o vašich dôverných informáciách, pričom Podmienky používania služby Crowdberry zaväzujú aj investorov k mlčanlivosti o poskytnutých dôverných informáciách. Prístup k citlivým údajom majú iba registrovaní užívatelia – investori Crowdberry.

+ 44. S čím nám pomôže Crowdberry?

Crowdberry firmám pomáha pri mnohých aspektoch podnikania a investovania. Firmám, ktorým Crowdberry zabezpečuje investičnú kampaň, poskytujeme služby marketingu, finančného modelovania, podnikateľského a organizačného poradenstva, a to nielen s ohľadom na investičný proces – firmám sme pomohli získať relevantné kontakty v ich sektore podnikania, spojili ich s relevantnými partnermi a dodávateľmi služieb a taktiež sme prepojili spoločnosti navzájom v rámci nášho systému. Okrem toho sme spojili viacero spoločností s našimi profesionálnymi poradcami.

V rámci získania investície Crowdberry pôsobí ako transakčný manažér v spolupráci s advokátom, ktorý má na starosti prípravu investičných právnych podkladov.

Pomoc firmám zo strany Crowdberry sa však získaním investičných prostriedkov nekončí, naopak, Crowdberry poskytuje spoločnostiam dlhodobú podporu a poradenstvo s cieľom zvýšiť potenciál spoločnosti a zhodnotenie investície.

+ 45. Čo ako firma potrebujeme?

Potrebujete mať pripravené podklady o vašej firme, konkrétne hlavne podnikateľský zámer a plán rozvoja, účtovné uzávierky za posledné roky a ďalšie relevantné organizačné a ekonomické podklady. Crowdberry potom vyhodnotí zaslané dokumenty a vyžiada si ďalšie podklady na zhodnotenie vášho potenciálu. Crowdberry bude pri dialógu so spoločnosťou korigovať zaslané podklady a tiež pomôže pripraviť ďalšie nevyhnutné podklady pre kampaň.

+ 46. Ako dlho trvá kampaň?

Prípravné obdobie pred kampaňou môže trvať v závislosti od kvality materiálov pripravených firmou a jej celkovej organizačnej pripravenosti maximálne niekoľko týždňov. Kampaň trvá bežne 3 ‒ 6 mesiacov, v závislosti od výšky investície, sektoru podnikania a trhových vplyvov. Vzťah medzi firmou a Crowdberry sa však nekončí momentom investície, ale naopak trvá, lebo Crowdberry pomáha firme pri rozvíjaní jej podnikania a zároveň investorom pri zhodnotení ich investície.

+ 47. Investícia prostredníctvom crowdfundingu znamená, že sa budeme ako firma musieť venovať osobitne desiatkam investorov?

Nie, Crowdberry spája investorov a investície do jednej účelovej spoločnosti, ktorá následne investuje celú výšku investície do vašej, cieľovej, spoločnosti. Znamená to, že spoločníkom vo vašej spoločnosti bude iba jedna spoločnosť (účelová spoločnosť) a jej práva bude za všetkých investorov prezentovať nominovaná osoba zo strany Crowdberry. Všetky výkazy budete podávať tejto účelovej spoločnosti a nominovanej osobe Crowdberry, pričom Crowdberry zabezpečí následné výkazníctvo a informovanie investorov.

+ VŠEOBECNE O CROWDFUNDINGU A CROWDINVESTINGU

+ 48. Aký je rozdiel medzi crowdinvestingom, crowdfundingom a peer to peerlendingom?

 1. Crowdfunding predstavuje poskytovanie peňazí, zväčša vo forme darov alebo predobjednávok, výmenou za produkt alebo službu, ktorá sa vytvorí z poskytnutých prostriedkov.
 2. Crowdinvesting predstavuje dlhodobejší vzťah medzi investorom a spoločnosťou, ktorej investor poskytne investíciu, a to buď vo forme vlastného kapitálu spoločnosti (investor sa stáva spoločníkom), alebo dlhového nástroja (investor sa stáva veriteľom).
 3. Peer to peerlending predstavuje vzájomné požičiavanie si peňazí medzi bežnými osobami – spotrebiteľmi.
 4. Práve crowdfunding a najmä jeho investičný typ ‒ crowdinvesting ‒ považuje Európska komisia za jeden z perspektívnych zdrojov alternatívneho financovania obchodných spoločností, keďže má potenciál katalyzovať lokálne startupy a malé a stredné podniky.

+ 49. Je crowdinvesting vhodný aj pre startupy alebo iba pre stredné a väčšie firmy? Je vhodný pre realitné projekty?

 1. Dá sa povedať, že crowdinvesting je vhodný pre všetky tri segmenty.
 2. MSP už majú určitú históriu, preto je potenciálny výnos z investícií spravidla nižší, no zároveň sú bezpečnejšie z pohľadu rizík, keďže pri MSP hovoríme zväčša o etablovanejších podnikoch.
 3. Realitné projekty sú, podobne ako MSP, relatívne menej rizikové, keďže súčasťou projektu spravidla bude aj nehnuteľnosť.
 4. Startupy sú rizikovejšie podniky, preto by do nich mali investovať osoby schopné prekonať prípadnú stratu investície bez zníženia životného štandardu. Obvykle do nich investujú fondy rizikového kapitálu a bonitní súkromní investori, no zároveň v prípade crowdinvestingu aj väčšie množstvo menších investorov za predpokladu, že diverzifikujú svoje portfólio. Z tohto pohľadu možno povedať, že niektoré typy startupov môžu byť vhodné aj pre crowdinvesting.
 5. Pri niektorých startupoch môže byť veľmi prínosné, ak do nich vstúpi sofistikovaný investor, ktorý dobre rozumie trhu, na ktorom daný startup pôsobí, a je ochotný mu aktívne pomáhať svojimi skúsenosťami, radami a kontaktmi. Takémuto investorovi sa hovorí aj smart money, čiže „chytrá investícia“. Z pôsobenia takýchto profesionálnych investorov tak môže benefitovať nielen startup, ale aj ostatní menej aktívni investori. Cieľom Crowdberry je vyhľadávať a aktivizovať práve takýchto investorov, aby spoluinvestovali s pasívnymi investormi.

+ 50. Ako funguje regulácia crowdinvestingu na Slovensku a v EÚ?

 1. V súčasnosti nie je crowdinvesting špecificky regulovaný, a to ani na Slovensku, ani v Európskej únii, hoci v niektorých členských štátoch existuje špecifická regulácia.
 2. Európska komisia pracuje na návrhoch regulácie, pretože v crowdfundingu a crowdinvestingu vidí potenciál pri rozvoji kapitálových trhov.
 3. Crowdberry sa snaží poskytovať služby s najvyšším štandardom.
 4. Zároveň však transparentne uvádzame, že Crowdberry nie je dohliadaným subjektom Národnej banky Slovenska a nie je ani súčasťou niektorých ochranných schém vytvorených na finančnom trhu, napríklad Garančného fondu investícií.

Táto webová stránka používa súbory cookies na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.