Často kladené otázky

+ Čo je Crowdberry a ako funguje?

Equity investičná platforma, ktorá spája profesionálny investorský klub Tatra Banka Private Banking s dynamickými podnikateľskými nápadmi. Investori môžu na základe vlastnej úvahy diverzifikovať svoje investičné portfólio do viacerých inovatívnych podnikov a rozdeliť si riziko s inými spoluinvestormi. Podnikateľ sa môže pomocou novej kapitálovej investície posunúť k radikálnejšiemu rastu alebo k dalším stupňom prototypovania, atď. Na rozdiel od klasických foriem investovania, Crowdberry pracuje štandardizovane, efektívne a oslovuje simultánne väčšie množstvo potencionálnych investorov.

+ Môžem zaregistrovať viacero projektov pod mojou s.r.o.?

Nie, jedna právna entita (s.r.o.) sa môže uchádzať iba o jednu investíciu, a teda investovanie do samotnej podnikateľskej činnosti uchádzača o investíciu. Nesmieme zabúdať, že  investori prihliadajú najmä na kvalitu a nie kvantitu. 

+ Akú minimálnu a akú maximálnu sumu investície môžem požiadať?

Minimálna požadovaná suma investície je 100 000 €. 

Maximálny výška investície je 5 000 000 €.

+ Aké sú poplatky pre členov Crowdberry?

Žiadne. Služba Crowdberry si účtuje v prípade úspešnej kampane fixný poplatok 8 % z výšky dosiahnutej investície (bez DPH) od spoločnosti. 

+ Môžem zrušiť moju účasť na Crowdberry počas trvania kampane?

Ako spoločnosť - podnikateľ - nemôžete zrušiť svoju účasť na Crowdberry počas trvania kampane, ku ktorej ste sa zaviazali. Po spustení kampane ste zaviazaní zrealizovať investície, ak sa nazbiera aspoň 80% cieľovej hodnoty investícií.

 

Ako investor môžete znižovať, zvyšovať a rušiť svoj záväzok investovať do startupu - spoločnosti - hocikedy počas trvania kampane až do lehoty 48 hodín pred koncom kampane, počas ktorej už nie je možné znižovať ani rušiť záväzok investovať, no je možné navyšovať záväzok.

+ Aká dlhá môže byť moja kampaň na Crowdberry?

Záujemcovia o navýšenie kapitálu majú možnosť nastaviť si požadovanú dobu trvania kampane v rozmedzí od 30 do 60 dní. V ojedinelých prípadoch je možné predĺženie kampane po osobnej konzultácii.

+ Ako môžem čerpať investíciu?

Uvoľňovanie kapitálu je viazané na váš podnikateľský zámer, plán a konkrétne podmienky čerpania sú zadefinované v Zmluve medzi spoločníkmi (Term Sheete). 

+ Aký proces nasleduje po úspešnom naakumulovaní kapitálu?

Minimálny objem naakumulovaných investícií musí dosiahnuť aspoň 80 % z cieľovej sumy, ktorú si podnikateľ stanoví ako cieľovú vo svojej kampani. Až po dosiahnutí tejto sumy začína proces vlastnej investície. Odošlú sa konfirmačné emaily zainteresovaným stranám a proces by sa už nemal zastaviť. Nasleduje právny proces, ktorý zabezpečí Crowdberry, s cieľom splniť všetky právne náležitosti potrebné pre vykonanie investícií do spoločnosti a nadobudnutie obchodných podielov. Prosím prečítajte si veľmi pozorne Podmienky používania Služby Crowdberry pre viac detailov, sú pre Vás záväzné.

+ Aké sú administratívne požiadavky pre startup uchádzajúci sa o investíciu na Crowdberry?

Administratívne požiadavky nie sú len základom pre identifikáciu žiadateľa o investíciu, ale aj predmetom nastavovania a procesu investície a vstupného dialógu o vhodnosti a primeranosti požadovanej (očakávanej) investície 

Crowdberry vyžaduje nasledovnú dokumentáciu:

1.  Názov spoločnosti

2.  Názov podnikateľského zámeru *

3.  IČO (ak máte s.r.o)

4.  Web stránka

5.  Sociálne siete

6.  Objem požadovaného kapitálu (slider) *

7.  Objem ponúkaného obchodného podielu (slider) *

8.  Trvanie kampane (slider) *

9.  One Liner (vysvetlite svoj podnikateľský zámer jednou vetou. Max. 50 znakov)*

10. Popis podnikateľského zámeru (voľný text, max. 500 znakov) *

11. Business plán (PPT prezentácia) *

12. Dodatočné dokumenty, podporujúce porozumenie investičnému zámeru a obchodnému modelu, na vyžiadanie Crowdberry (PDF, Word, atď.)

13. Video (Youtube, Vimeo, a pod.)

14. Obrázky (logo, tím, produkt a pod.)

Položky uvedené s * sú povinné.

+ Nie som rezidentom Slovenskej Republiky, môžem sa uchádzať o financovanie prostredníctvom Služby Crowdberry?

O financovanie prostredníctvom Služby Crowdberry sa môže uchádzať len spoločnosť založená v Slovenskej republike podľa Slovenského práva bez ohľadu na pôvod a pobyt jej spoločníkov alebo konateľov. 

+ INVESTOR: Pokiaľ zainvestujem do startupu, získavam aj hlasovacie práva?

Áno, v zmysle podmienok stanovených pri každej kampani, získa investor aj hlasovacie a iné práva spojené s jeho obchodným podielom podľa Obchodného zákonníka. Presný rozsah hlasovacích a iných práv bude vychádzať z pomeru k základnému imaniu, Term Sheetu (Zmluve medzi spoločníkmi) a Spoločenskej zmluvy spoločnosti. 

+ INVESTOR: Aké riziká sú spájané s Crowdberry?

Berte do úvahy, že hodnota investícií do startupov fluktuuje a nemožno dať žiadnu záruku ich zhodnotenia. Hodnota investícií a výnos z nich môže padnúť a neexistuje žiadna záruka, že celú investíciu alebo jej časť bude navrátená späť. Každá investícia do startupov, by sa mala vnímať ako dlhodobá ilikvidná investícia. Investorské pohľadávky voči startupu sú nezabezpečené a sú podradné voči pohľadávkam všetkých veriteľov a v prípade existencie prioritných akcií aj voči majiteľom prioritných akcií. Hodnota investície, jej zhodnotenie, návratnosť a úspech či neúspech startupu sú závislé od mnohých premenných, z ktorých mnohé sú špecifické pre danú investíciu a podnikanie (mnohé sú externého charakteru). Schopnosť predať Váš podiel/akcie bude závisieť od vôle potenciálneho záujemcu o daný podiel/akcie kúpiť za prijateľnú cenu. Môže byť zložité takého kupujúceho nájsť. Berte do úvahy naše upozornenia na riziká, ktoré uverejňujeme na inom mieste na tejto stránke. (link)

+ Môžem zmeniť percentuálny podiel po tom, ako som prešiel cez Due Diligence proces a môj projekt je “live” na platforme?

Áno, ale po aktivácii vašej ponuky môžete iba navýšiť percentuálny podiel ponúkaný investorom.

+ Je súčasťou Crowdberry aj follow-up investícia od VC, prípadne ďalších investičných fondov?

Áno, môže byť, keďže Crowdberry spolupracuje s niekoľkými profesionálnymi VCs a investičnými fondmi, teda vieme zabezpečiť aj ďalšie kolo financovania v prípade úspešnej kampane. 

+ Aké sú náklady spojené s užívaním platformy?

Registrácia a zalistovanie startup-u na platformu je bezplatné. Pri dosiahnutí stanoveného investičného cieľa a úspešnom vstupe investora do spoločnosti si Crowdberry účtuje 8 % z výšky dosiahnutej investície (bez DPH) od spoločnosti, nie investorov. Poplatok za poskytnuté alebo sprostredkované služby ako: konzultácie, právne služby a poplatok za spracovanie.

+ Môžem odporučiť spoločnosť pre účasť na Crowdberry portáli?

Áno, prosím kontaktujte nás na info@crowdberry.sk.

+ Čo ak sa nesplní cieľ kampane a peniaze sa nevyzbierajú?

Ak sa po uplynutí dátumu konca kampane vyzbiera menej než 80% z cieľovej sumy, kampaň je neúspešná a záväzky investorov investovať tak nevzniknú. Pre startup to znamená, že ich podnikateľský zámer a plán dostatočne nezaujal a je potrebné prehodnotiť podnikateľskú propozíciu a iné možnosti navýšenia kapitálu.

+ Čo je to Term Sheet?

Dokument, ktorý stanovuje, za akých podmienok bude vykonaná investícia do spoločnosti.  Term Sheet pôsobí ako základný pilier pre vznik nadväzujúcich právnych dokumentov, ako sú spoločenská zmluva a pod.

+ Ako bude vyzerať právna štruktúra po úspešnom navýšení kapitálu cez Crowdberry?

Po úspešnej kampani sa podpisuje tzv. Zmluva medzi spoločníkmi (Term Sheet) medzi investormi a právnym zástupcom spoločnosti. Po potvrdení si vzájomných podmienok prostredníctvom tejto zmluvy dochádza k uskutočneniu samotných právnych úkonov na Obchodnom registri v spolupráci s našou partnerskou advokátskou kanceláriou. 

+ Aké kritéria musí spĺňať spoločnosť uchádzajúca sa o navýšenie kapitálu prostredníctvom Crowdberry?

Spoločnosť musí byť existujúca s.r.o./a.s zapísaná v Obchodnom registri SR.  Je vhodné, ak má už platiacich zákazníkov a plánuje sa rozrastať. Má pozitívny prístup a vie čo potrebuje pre svoj rast.

Kvalita služby Crowdberry spočíva okrem iného v selekcii investičných projektov, ktoré sa môžu skutočne uchádzať o reálny vstup členov nášho Inestičného klubu. Crowdberry si vyhradzuje právo, vyjadriť sa o realizovateľnosti podnikateľských plánov z viacerých pohľadov: existencia predmetného trhu, určenie možnej konkurencie, porovnanie s konkurenciou, schopnosť Spoločnosti osloviť trh a implementovať podnikateľský plán, komplexnosť riešenia, zrelosť tímu. Konečné rozhodnutie o investícii je však výhradne zodpovednosťou Investorov.

+ Aké riziká sú spojené so službou Crowdberry?

Berte do úvahy, že hodnota investícií do startupov fluktuuje a nemožno dať žiadnu záruku ich zhodnotenia. Hodnota investícií a výnos z nich môže padnúť a neexistuje žiadna záruka, že celú investíciu alebo jej časť bude navrátená späť. Každá investícia do startupov, by sa mala vnímať ako dlhodobá ilikvidná investícia. Investorské pohľadávky voči startupu sú nezabezpečené a sú podradné voči pohľadávkam všetkých veriteľov a v prípade existencie prioritných akcií aj voči majiteľom prioritných akcií. Hodnota investície, jej zhodnotenie, návratnosť a úspech či neúspech startupu sú závislé od mnohých premenných, z ktorých mnohé sú špecifické pre danú investíciu a podnikanie (mnohé sú externého charakteru). Schopnosť predať Váš podiel/akcie bude závisieť od vôle potenciálneho záujemcu o daný podiel/akcie kúpiť za prijateľnú cenu. Môže byť zložité takého kupujúceho nájsť. Berte do úvahy naše upozornenia na riziká, ktoré uverejňujeme na inom mieste na tejto stránke. (link) 

+ Môžem sa uchádzať o investíciu pokiaľ mám nápad, no nemám založenú právnu entitu (s.r.o)?

Áno, ak ste ochotní založiť si spoločnosť pred začiatkom Kampane. Crowdberry tím vám s tým môže pomôcť.

+ INVESTOR: Chcem sa stretnúť so startupom predtým, ako sa rozhodnem doň investovať, je to možné?

Crowdberry dbá o to, aby ste ako investor získal čo najviac informácií o startupoch. Preto organizuje množstvo podujatí a prezentácií, pri ktorých môžete vidieť aktuálne projekty startupov a osobne sa s nimi stretnúť. V prípade potreby radi zorganizujeme aj individuálne osobné stretnutie.

+ INVESTOR: Aké sú poplatky pre členov Crowdberry?

Crowdberry neúčtuje žiadne poplatky za vstup do klubu investorov. V prípade úspešnej investície si Crowdberry účtuje poplatok 8% (bez DPH) z objemu investície. Tento poplatok znáša spoločnosť - startup, do ktorého investor vstúpi, nie investori. 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho in accordance with our Cookie Policy.